Skip to content Skip to footer

Акад. Васил Сгурев е значим наш учен с международна известност. Работи в Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките. Завършва висше инженерно образование в Ленинград със специалност „Електромеханика“ (1960 г.). Там защитава дисертация за научна степен „кандидат на техническите науки” (днес доктор) през 1968 г. Става „доктор на техническите науки” в БАН (1983 г.). От 1974 г. е старши научен сътрудник II степен (днес доцент), а от 1984 г. – старши научен сътрудник I степен (днес професор). Член-кореспондент (1989 г.), академик (1997 г.) на БАН. Проф. Сгурев има над 350 научни публикации, 8 монографии, 30 патента и изобретения. Носител е на орден „Стара планина“ I ст. през 2010 г. Участва и ръководи значителен брой научноизследователски и образователни проекти с международно участие. Член е на редколегиите на 3 международни и 2 български списания, на 2 международни академии и на авторитетни международни организации – американските IEEE и AAAI, както и на IFIP, IF AC, IFORS и IBRO. Дългогодишен председател е на Федерацията на научно-техническите съюзи.
Професионалният път на акад. Сгурев преминава през „Нипроруда“ и „Минпроект“, където участва в изграждането на оперативно управление на транспортни системи в „Марица-изток“. Публикувал е на страниците на нашето списание (тогава излизало под името „Въглища“). Статията, поместена в бр. 10/1968 г. със заглавие „Върху технологичния процес в откритите рудници и възможностите за усъвършенстване на оперативното му управление“ може да намерите

ТУК

 

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.