Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

АЛЕКСАНДЪР КРИЛЧЕВ е преподавател в катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“, МГУ „Св. Иван Рилски“, където последователно е: асистент от 2001 г, старши асистент от 2003 г. и главен асистент от 2007 г. досега. В периода 2000 – 2001 г. д-р Крилчев е ръководител отдел „Техническа безопасност” в „Минпроект“ ЕАД - София, а по-рано технолог в същото дружество. Професионалните интереси на д-р Крилчев са насочени към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в различни области на индустрията. Има участия в множество проекти, свързани с анализа на безопасността на труда и предлагане на решения за подобряване на условията на труд както в минно-добивния отрасъл, така и в строителството и енергетиката. Има участие и в разработване на проекти на нормативни документи, свързани с безопасността на труда при подземния и открит добив на полезни изкопаеми. Интересите са му насочени и към минно-спасителното дело и свързаните с това изисквания за действия при различни аварийни ситуации.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА ТОПЛИННА ЗАЩИТА НА НОВИ МОДЕЛИ ОХЛАЖДАЩИ ЖИЛЕТКИ ПРИ РАЗЛИЧНО ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ
-ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РИСКА ОТ ЕКСПЛОЗИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРИМИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ
-ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА ТОПЛИННА ЗАЩИТА НА НОВИ МОДЕЛИ ОХЛАЖДАЩИ ЖИЛЕТКИ ПРИ РАЗЛИЧНО ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ
-СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ НА МИННО–СПАСИТЕЛНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.