Skip to content Skip to footer
Доц. д-р инж. Александър крилчев
РЕЗЮМЕ

Извършване на спасителни и аварийно-възстановителни дейности при подземния добив на полезни изкопаеми, подземното минно и градско строителство, строителството на подземни хидротехнически съоръжения, пътни тунели и метрополитен е високо рискова дейност. Тази дейност се изпълняват от специализирани звена (Минно-спасителни служби) обучени и тренирани по специални програми. Тези програми включват теоретична и практическа подготовка за работа при тежки производствени условия, вкл. и в непригодна за дишане среда, работа със специализирана техника и апаратура, със средства за спасяване и оказване на първа помощ, както и всички други дейности свързани с ограничаване на развитието на аварията и недопускане развитието ѝ и ликвидиране на последиците от нея. За съжаление липсата на специализирани звена или екипи при дейностите свързани с тунелното и подземно градско строителство, метрополитен, строителство и ремонт на хидротехнически съоръжения и т.н. както и липсата нормативен документ с разписани правила за работа при аварийни ситуации създават предпоставки за извършване на неадекватни, ненавременни и в някой случай опасни спасителни дейности. За да се намали риска от изпълнение на такива дейности и да се повиши успеваемостта при спасителни и аварийно-възстановителни работи е необходимо създаване на единни правила за изпълнение на спасителни дейности при различни аварийни ситуации. Важно е и създаването на Централна минно-спасителна служба, която да обслужва всички онези високо рискови дружества, свързани с подземния добив и минното строителство, които нямат изградени такива звена в структурите си.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

авария, злополука, минно строителство, минно-спасителни служби, тунели, хидротехнически съоръжения, подземно градско строителство, специфични условия на труд

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Наредба № 1 за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводи в сила от 01.09.1978 г. Издадена от Централния съвет на българските професионални съюзи обн. ДВ. бр.56 от 18 Юли 1978г., обн. ДВ. бр.57 от 21 Юли 1978 г.
2. Правилника за минно-спасителната и газоспасителната дейност утвърдена със Заповед № 154 от 14.10.1994 г. на министъра на труда и социалните грижи (ДВ, бр. 91 от 4.11.1994 г.) и с Решение № 5474 от 2 май 2017 г. на Върховния административен съд се обявява за нищожен.
3. НАРЕДБА № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване нa безопасността и опазване здравето на работещите в мините.
4. Решение № 5474 от 2 май 2017 г. на Върховния административен съд.
5. Закон за МВР

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.