Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Маг. инж. Димитър Шайков e докторант в катедра „Икономика и управление“ при Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ с тема на дисертацията „Икономическа оценка и анализ на риска в минни инвестиционни проекти“. През 2014 г. се дипломира като бакалавър по специалност „Разработване на полезни изкопаеми“, а през 2016 г. завършва магистърска степен със специалност „Индустриален мениджмънт“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, София. През 2018 г. придобива успешно следдипломна квалификация по „Право“ в Институт за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство, София. Понастоящем работи като банков служител в „Централна кооперативна банка” АД в страната. Професионалните му интереси са свързани с изследване на икономическата оценка и управлението на риска в инвестиционните проекти.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА РИСКОВИЯ ДИСКОНТОВ ФАКТОР

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.