Skip to content Skip to footer

АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МЕТОДА НА РИСКОВИЯ ДИСКОНТОВ ФАКТОР

маг. инж. димитър шайков
РЕЗЮМЕ

Настоящата статия има за цел да изясни процесът на управление на риска в минните инвестиционни проекти, който е актуален поради своята значимост за бъдещата доходност и ефективност на инвестиционната дейност. Бъдещите резултати на инвестиционната дейност в минната индустрия съществено се влияят както от сътресенията в икономическата политика на страните, така и от многобройните фактори на външната и вътрешната инвестиционна среда. Голяма част от тях не зависят пряко от икономическите субекти, а също така икономическите явления и процеси са под въздействието на голям брой външни за инвеститора фактори.
Икономическата оценка и анализа на риска са основни елементи при анализа на инвестиционните проекти в минната индустрия. В тях значението на риска се обуславя от необходимостта от извършване на максимално точна оценка на риска и вграждане на отделните видове риск при определяне на рисковата дисконтна норма, с която се дисконтират (осъвременяват) очакваните нетни годишни парични потоци на инвестиционните проекти. Това води до определяне на рискова дисконтна норма, която да отразява очакваната бъдеща доходност на проектите, реализирани от инвеститора. Определянето на рисковата дисконтна норма се основава на метода на рисковия дисконтов фактор, познат още и като метод на натрупване на риска. На тази основа инвеститорът може да оцени реално привлекателността на инвестиционните проекти.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

анализ на риска, икономическа оценка, минни инвестиционни проекти, рисков дисконтов фактор

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Митев, В. Методика за икономическа оценка на възможностите за ефективно разработване на нови находища. І. Същност на разработената методика. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 1, 2005, с. 19-22.
2. Митев, В. Методика за икономическа оценка на възможностите за ефективно разработване на нови находища. ІІ. Резултати от приложението на методиката в реални условия. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 2/2005, с. 13-18.
3. Бранкова, Б., П. Златанов. Анализ на риска при икономическата оценка на минните инвестиции. Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, том 44, свитък IV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2003, с. 35-39.
4. Митев, В. Оценка на запасите и ресурсите на находищата на полиметални руди. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 50, св. ІV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2007, с. 53-58.
5. Radev, J. Economic analysis of investment projects in mining industry. Annual of University of Mining and geology “St. Ivan Rilski”, vol. 46, part ІV, “Humanitarian and Economic Sciences”, 2003, рр.49-54.
6. Митев, В. Видове риск и методи за оценка на риска при инвестиционните проекти в минния отрасъл. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 47, св. ІV „Хуманитарни и стопански науки“, 2004, с. 49-53.
7. Митев, В. Класификация на методите за оценка на инвестиционни проекти в минния отрасъл. Годишник на МГУ „Св. Ив. Рилски”, т. 46, св. ІV, „Хуманитарни и стопански науки“, 2003, с. 55-60.
8. Mitev, V. Management of the quantity and quality of the reserves and resources of ore deposits. Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Number 4, 2019, p. 09-14.
9. Йорданов, М. Оценка на находищата на етап Pre-feasiility study и Feasibility study с анализ на паричните потоци, I част – Основни термини и понятия. Сп. „Минно дело и геология“, бр. 1/1998.
10. Митев, В. Управление на иновациите и инвестициите. Първо издание. София, „Авангард Прима”, 2014, 160 с

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.