Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. дгн инж. Добринка Ставракева завършва висшето си образование като минен инженер-геолог по специалността “Геология и проучване на рудни полезни изкопаеми” в Минния институт в гр. Днепропетровск, Украйна. Започва работа като старши геолог на рудник „9-ти септември” в „Горубсо” - Мадан. Тя изминава цялата йерархична стълбица в развитието си на учен: хоноруван асистент в МГУ; редовен асистент във ВХТИ - София, където завършва задочно второ висше образование със специалност инженер-химик към катедра “Технология на силикатите”; аспирант в Института по геология и геохимия на рудни находища при АН на бившия СССР, в който защитава дисертация на тема „Изучаване на кристализацията и нейните оптимални условия за получаване на лети каменни изделия от отпадъчни медни шлаки”, за което ѝ е присъдена научната степен „кандидат на геолого-минералогическите науки”. През 1975 г. Д. Ставракева е хабилитирана за доцент във ВХТИ - София, където защитава докторска дисертация на тема „Фазообразуване, фазови равновесия и микроструктурни особености в оксидни и силикатни системи с практическа значимост”, с която става „доктор на геологическите науки”, а след това ѝ е присъдено научното звание професор. Специализирала е във Франция (Париж и гр. Мец). Проф. Д. Ставракева има издадени самостоятелно или в съавторство 6 учебника и учебни помагала. Била е ръководител на над 30 дипломанти и специализанти, научен ръководител и консултант на много аспиранти и докторанти, рецензент на учебници и книги, автор и съавтор е на над 140 научни публикации. Проф. Ставракева е автор и съавтор на 9 авторски свидетелства, третиращи състава на нови силикатни материали.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПРОМИШЛЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ – ЕДНА ОТ АЛТЕРНАТИВИТЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.