Skip to content Skip to footer
Проф. дгн инж. Добринка Ставракева
РЕЗЮМЕ

Настоящата статия обобщава научни резултати, проведени през последните десетилетия и публикувани периодично през годините у нас върху възможностите за оползотворяване на редица промишлени отпадъци като алтернатива на природни суровини или като източници на полезни компоненти. Такива следва да се търсят сред множеството разнообразни промишлени отпадъци, като пепелите от ТЕЦ, металургичните шлаки, отпадъците от химическата промишленост и др. За да се даде оценка на възможностите макар и за ограничено оползотворяване на неорганичните индустриални отпадъци е нужно предварително да бъдат комплексно охарактеризирани химически, минераложки и структурно, а насипните отпадъци и зърнометрично. Чрез оползотворяването индустриалните отпадъци ще опазим природата и ще съхраним природните суровини за по-дълго време.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

индустриални отпадъци, пепелите от ТЕЦ, металургичните шлаки, природните суровини

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Ставракева Д., А.Туджарова, Б. Ангелов, Р. Марков, В . Стоичков – Петрографски албум на пепелите и сгуриите от ТЕЦ в НРБ. Сп. Цимент, керамика, изолационнии и кариерни материали, 1986, N3, стр.19 – 28.
2. Ставракева Д., А.П. Пацовска – Стъклокристален и стъклокерамичен материал от пепели от ТЕЦ. Сборник доклади на петата национална конференция по механика и технология на композиционни материали, БАН, 1988 г,.. стр.739-743.
3. Ставракева Д. , А.П. Пацовска, М.Ц. Стоилкова –Лек топлоизолационен композиционен материал на основа пепелни ценосфери от ТЕЦ. Сборник доклади на шеста национална конференция по механика и технология на композиционните материали, БАН, 1991 г.,. стр.238-241,
4. Ставракева Д. – Пепелта от ТЕЦ. „Бобов дол” – ценна суровина за топлоизолационни материали. Сп.Минно дело и геология. бр.6. 2005 г. Стр.13 -15,
5. Борисов И., Ф. Дипчиков, Д. Стажракева, А.Вачева –Предварителни изследвания върху отпадъците от рудообогатителните фабрики Медет – Седмочисленици кто суровина за петрургическата промишленост. Сп. Строит. Матер. И силикат. Пром. 1971 , бр.1, стр. 23 – 28.
6. Borissov I. , F. Dipcikov, D. Stavrakeva, A.Vaceva –Untersuchunger zur petrurgischen Verwendung von Flotatiosa gagen Silikattechnik,1971,neft7, 235-230.
7. Исакова С. Г. Минералогические исследования отвальньiх шлаков медного производства с целью их использования, автореферат,Ленинград, 1972 г.
8. Ставракева Д., Минерален състав на отпадъчните шлаки от ДММП „ Г.ДИмитров”, гара Елисейна в системите на равновесие и възможностите за изпозване на шлаките. 1964г. Годиш. на ХТИ, т.Х!, кн.4, стр.127 -134.
9. Ставракева Д. Изучение кристализации и оптимальнь!х ее условий для получения литья из отвальн1х медеплавильнь1х шлаков. 1971 г. Москва АН СССР
10. Димитрова М., Д. Ставракева – Ферисулфат от пиритни угарки. Сп. Химия и индустрия, 1991 г., т. LX11 , бр.3, стр. 26 -30,
11. Ставракева Д., Н. Цанкова –Древни металургични шлаки от Росенския район – потенциална суровина за добив на мед и лантаноиди. Сп. Геология и минерални ресурси., 2018, бр.6, 2007 г. Стр. 11-13.
12. Христова Ю., К. Петрова – Минерален състав на утайките в отпадъкохранилище „ Кремиковци” Сп.Минно дело и геология. бр.9. 2001 г. Стр.20 -23
13. Ставракева Д., И. Михайлова – Биогенните калциеви фосфати – алтернативна минерална суровина Сп. Геология и минерални ресурси., бр.6, 2007 г. Стр. 11-13.
14. Ставракева Д. – Промишлените отпадъци – алтернативни минерални суровини.Сп. Геология и минерални ресурси., бр.9, 2000 г. Стр. 7-13
15. Ставракева Д. – За законодателно решаване на проблема с частичното оползотворяване на твърдите промишлени отпадъци. Сп. Минно дело и геология., бр.1. 2000г, Стр.8-11.
16.,Ставракева Д. –Промишлените отпадъци – проблем на устойчивото развитие и алтернатива на минералните суровини. В Сб.доклади на международна научн0-техническа конференция „Минералните ресурси и човекът”. Т.1, септември 2002 г. Варна
17. Ставракева Д. –Да опазим планетата Земя. Сп. Геология и минерални ресурси., бр..4, 2007 г. Стр. 3-4.
18. Ставракева Д. –Минералните богатства са нужни и за идните поколения 2008-ма – Международна година на планетата Земя . Сп. Минно дело и геология. бр.4-5.
2008 г. Стр.40 -42.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.