Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Желязко Ялъмов завършва специалност „Геология“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и магистърска програма в направление „Геология - Геотектоника“ към същия университет. Неговата кариера в „Елаците-Мед“ стартира през 2011 г. в Геотехническия отдел, като успява да натрупа солиден опит със сондажни и теренни проучвателни дейности и работа с наземна радарна система за мониторинг на скалните откоси в реално време, От 2019 г. Ж. Ялъмов е част от екипа на отдел „Стратегическо минно планиране“, където отговаря за 3D геоложко моделиране, 3D статистически и ГИС анализ на масиви от пространствени данни. Професионалните му интереси включват теренни геоложки изследвания, обработка и интерпретация на геоложки данни, внедряване на технологични и софтуерни решения в областта на геоложките изследвания.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.