Skip to content Skip to footer

ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”

Инж. Ивайло Николов, Инж. Никола Тошков, Геол. Желязко Ялъмов, Инж. Любомир Свиленов
РЕЗЮМЕ

Ъгълът на откоса за отделна литоложка разновидност е важен входен параметър при проектирането на открити рудници. Той трябва да е оптимален и съобразен с приетия праг на сигурност. Настоящият доклад представя разработената методика за намиране на оптималния ъгъл на откоса за литоложка разновидност в софтуера UDEC, чрез програмния език FISH, приложен в условията на рудник „Елаците“. Разработеният програмен код извършва множество стабилитетни изчисления на автоматично генерирани геометрични конфигурации, зависещи от броя и височината на рампите, широчината на геотехническите площадки и междурамповия ъгъл. Оценява влиянието на подземните води в зависимост от дълбочината на водното ниво и вероятността за загуба на устойчивост, според вариацията на якостните параметри.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

устойчивост на откоси, оптимален ъгъл на откоса по литологии

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Hoek, Evert. 2007. Practical Rock Engineering.
2. Itasca Inc. 2018. Fish in UDEC 7.0.
3. Itasca Inc. 2018. UDEC 7.0 User’s Guide.
4. Read, John, and Peter Stacey, eds. 2010. Guidelines for Open Pit Slope Design. Collingwood, Vic: CSIRO Publ.
5. Rosenbleuth, E. 1981. Two-point estimates in probabilities. J. Appl. Math. Modelling 5, October, 329-335.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.