Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-Р ИНЖ. КРЕМЕНА ЩЕРЕВА е главен асистент в катедра „Маркшайдерство и геодезия“ при Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“. Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2012 г., специалност „Геодезия“. През 2018 г. защитава успешно дисертация и получава научната и образователна степен „доктор“. През 2019 г. е избран за „главен асистент“. Автор е на научни публикации у нас и в чужбина. Професионалните и научните и интереси са в областта на картографските методи, вертикалното планиране и лазерните сканиращи системи в сферата на геодезията. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Управление по геодезия. Притежава лиценз за извършване на кадастрални дейности, издаден от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ДЕФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ ПО ДАННИ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.