Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Мадлена Цветкова е геолог – завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с магистратура „Геология и палеонтология“ през 2010 г. От 2008 г работи в Геологическия институт на БАН. Участва в дейности за подбор на районите и характеризиране на площадките в България за разположение на радиоактивни отпадъци с основен фокус върху геоложките аспекти, което е и основната ѝ област на интерес. През 2016 г. ръководи проект по програма за подпомагане на млади учени в БАН на тема „Сорбционна способност на мергели от Сумерската свита като среда за погребване на радиоактивни отпадъци”. Понастоящем работи по същата тематика към ДП „РАО“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПОГРЕБВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В МНОГО ДЪЛБОКИ СОНДАЖИ
- ГЕОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕРГЕЛИ ОТ СУМЕРСКАТА СВИТА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.