Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Гл. ас. д-р инж. Николай Христов е главен асистент в катедра „Геология и проучване на полезните изкопаеми“ към МГУ „Св. Иван Рилски“. През 2015 г. придобива докторска степен в областта на подземното съхранение на природен газ и парникови газове (СО2), както и резервиране на снабдяването с природен газ. Специализирал е в Руската Федерация – ВНИИГаз и Национален Минерално-Суровинен Университет в гр. Санкт Петербург. Ръководил е проекти по съхранение на природен газ за частни компании, а също така и на няколко ключови задачи по разширението на подземно газохранилище „Чирен“. Членува в редица професионални организации – Международен газов съюз (IGU), EAGE, БГД и др. Автор е на редица публикации в областта на съхранението на природен газ.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА ГАЗОВА АКУМУЛАЦИЯ „ГОРСКО СЛИВОВО“ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
- ПОДЗЕМНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.