Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Никола Тошков завършва Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски”, София, през 2012 г., със специалност „Хидрогеология и инженерна геология“. През 2019 г. завършва магистратура в Швейцарския федерален институт по Технологиите в Цюрих (ETHZ) в специалността „Инженерна геология“. Темата на дипломната му работа е „Числено моделиране на прекатурване в скални откоси при топенето на глетчерите“, която е избрана от Европейското геоложко дружество (EGU) да бъде представена на конференцията EGU‘2020 в секцията по „Разрушения на огромни откоси“, част от дисциплината свлачищни рискове. От 2019 г. инж. Тошков става част от екипа на „Стратегическо минно планиране“ на „Елаците-Мед“, като инженер геолог. Неговите интереси са в областта на компютърните симулации на физически явления в земните науки, скалната механика на откоси и подземни изработки и движението на подземни води в скални масиви.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ”

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.