Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Румяна Вацева е професор, доктор на науките в департамент “География” на Националeн институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките. Тя е магистър по география в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор по картография в Географски институт при БАН и доктор на науките по география в Националeн институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Основните ѝ научни интереси са в областта на: дистанционни изследвания, ГИС, пространствени анализи и моделиране, картография, земно покритие и земеползване, ландшафтна екология и защитени територии. Автор е на повече от 100 научни публикации, включително книги, статии в международни и национални списания и доклади от конференции. Ръководи международни и национални научни проекти.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА МОНИТОРИНГ ПРИ ОТКРИТ ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.