Skip to content Skip to footer
Проф. д-р Румяна Вацева
РЕЗЮМЕ

Мониторингът на промените на ландшафтите при открит добив на полезни изкопаеми е от решаващо значение за оценка на антропогенното въздействие върху околната среда. Основна част от данните за мониторинг и картографиране на измененията на околната среда се предоставят от съвременните
геоинформационни технологии, в т.ч. дистанционни изследвания за наблюдение на Земята и географски информационни системи (ГИС). Директното наблюдение чрез сателитни изображения осигурява надеждни данни за измененията на земното покритие и земеползването при открит добив на полезни изкопаеми. ГИС предоставят подходящи инструменти за събиране, обработка, анализ и моделиране на геопространствени данни, свързани с миннодобивните дейности. Приложението на геоинформационните технологии осигурява иновативни средства и методи, както и съвместими данни за оценка на въздействието на минната индустрия върху околната среда.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

дистанционни изследвания, ГИС, мониторинг, полезни изкопаеми, околна среда

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Главчев, А. (2012) ГИС: Web 2.0 променя ситуацията. http://sagabg.net/tags/8886/ (Посетен на 14.03.2012)
2. Гърциянова, К. (2016-a) Оценка на земното покритие и земеползването в бесейна на р. Осъм с използване на Географски информационни системи. – Проблеми на географията, 3–4, Изд. „Проф. М. Дринов“, 85-102.
3. Гърциянова, К. (2016-б) Изменение на качеството на водите във Варненското и Бургаското езеро. Известия на Съюза на учените – Варна, серия „Морски науки“, 2016, ISSN 1314 – 3379, стр. 20-28.
4. Гърциянова, К. (2017) Земеползването в басейна на р. Осъм като фактор за качеството на речните води. – Проблеми на географията, кн. 4, Изд. „Проф. М. Дринов“, С., с. 15–27.
5. Динков, Д. (2018) Приложение на 3D моделиране при рекултивация на нарушени терени от миннодобивната дейност. Сб. доклади Национална научно-техническа конференция «Минерално-суровинната база на България», НТС МДГМ, ISBN:978-619-90939-1-7, 154-167.
6. Динков, Д. (2018-а) 3D моделиране на природни ландшафти с използване на безпилотни летателни системи.. Проблемии на Географията, 1-2, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISSN:0204-7209; 2367-6671 (online), 139-163
7. Chen, D., D. A. Stow (2003) Strategies for integrating information from multiple spatial resolutions into land-use/land-cover classification routines. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69, 1279–1287.
8. Yang, X. (2010) Integration of remote sensing with GIS for urban growth characterization. In: Jiang, B., X. Yao (eds.). 2010. Geospatial Analysis and Modelling of Urban Structure and Dynamics. GeoJournal Library 99, Springer Science+Business Media B.V., 223-250.
9. Yang, X. (2011) Parameterizing support vector machines for land cover classification. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 77(1): 27-37.
10. Burgi, M., Hersperger, A.M., Schneeberger, N. (2004) Driving forces of landscape change – current and new directions. Landscape Ecology, 19(8), 857-868.
11. Goodchild, M.F., Haining, R. & Wise, S. (1992) Integrating GIS and spatial data analysis: problems and possibilities. International Journal of Geographic Information Systems, 6(5), 407-423.
12. Batty, M. and Xie, Y. (1994) Modelling inside GIS: Part I. model structures, exploratory spatial data analysis and aggregation. International Journal of Geographic Information Systems, 8(3), 291-307.
13. Pijanowski, B.C., S. Pithadia, B.A. Shellito, K. Alexandridis. (2005) Calibrating a neural network-based urban change model for two metropolitan areas of the Upper Midwest of the United States. International Journal of Geographical Information Science, 19(2), 197-215.
14. Landis, J. (1995) Imaging land use futures: applying the California urban futures model. Journal of the American Planning Association, 61(1), 438-457.
15. Clarke, K.C. & Gaydos, J. (1998) Loose-coupling a cellular automaton model and GIS: long-term urban growth prediction for San Francisco and Washington/Baltimore. International Journal of Geographic Information Sciense, 12(7), 699-714.
16. Ward, D., Phinn, S. & Murray, A. (2003) Monitoring growth in rapidly urbanizing areas using remotely sensed data. The Professional Geographer, 52(3), 371-386.
17. Rogan, J., Chen, D. (2004) Remote sensing technology for land cover and land use mapping and monitoring. Progress in Planning, 61(4), 301-325.
18. Gillanders, S. N., Coops, N.C., Wulder, M.A., Gergel, S.E. & Nelson, T. (2008) Multi-temporal remote sensing of landscape dynamics and pattern change: describing natural and anthropogenic trends. Progress in Physical Geography, 32(5), 503-528.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.