Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

доц. д-р Светлана Браткова е завършила висшето си образование в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, където придобива магистърска степен по специалността „Биохимия и микробиология“. Академичното си развитие посвещава на дългогодишната си работа като преподавател в МГУ „Св. Иван Рилски“. През 2013 г. придобива научната степен доктор в ХТМУ – София по научна специалност „Технологии за пречистване на водите“. От 2014 г. е доцент в МГУ „Св. Иван Рилски към катедра Инженерна геоекология. Професионалните ѝ интереси са насочени в областта на геологичната микробиология, пречистването на промишлени отпадъчни води, биотехнологиите в геоекологията и екологичния мониторинг.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПАСИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА КИСЕЛИ РУДНИЧНИ ВОДИ
- ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ АЕРОЗОЛНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В РАЙОНА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „МЕДЕТ“
- БИОРЕМЕДИАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С ХИМИЧНИ ИЛИ БИОРАЗТВОРЕНИ ХУМУСНИ СУБСТАНЦИИ И БИОЗЕОЛИТИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.