Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. д-р инж. Стефчо Стойнев е изтъкнат експерт и специалист в областта на инженерната геология, механичните свойства на строителни почви, сеизмични оценки, укрепването на свлачищни терени, динамичните свойства на слаби почви, инженерногеоложкия мониторинг, геотехническите проблеми в минната дейност, проектирането и строителството на инфраструктурни обекти. Завършва „Хидрогеология и инженерна геология“ в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски", където постъпва на работа през 1987 г., през 2006 г. е избран за „доцент", а през 2018 г. заема академичната длъжност „професор". През 2004 г. защитава успешно дисертация и получава научната степен „доктор“. Понастоящем е ръководител на катедра "Хидрогеология и инженерна геология" в МГУ „Св. Ив. Рилски". Има специализации в Университета в Съндърланд, Великобритания, както и в Германия, Финландия и Гърция. Проф. Стойнев има над 50 научни публикации, а също монография и учебник. Участва в над 26 международни научни форуми с доклади. Ръководи и участва в изготвянето на повече от 200 експертни доклада и над 50 експертни становища. Научен ръководител и участник е в над 20 национални проекта. Член е на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране, секция „Минно дело и геология”. Управител е на фирма за инженерногеоложки и геотехнически проучвания и експертизи „Геотехника АБС" ООД.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ДЕФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ ПО ДАННИ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.