Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Гл. ас. д-р инж. Николай Милев e преподавател в катедра „Геотехника“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София. завършва специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ в УАСГ през 2011 г. През 2016 г. прави докторат към катедра „Геотехника“. Специализира в Токийски университет. Д-р Милев води лекционни курсове по „Геотехнически съоръжения в сеизмични райони“ за магистърска програма, както и Soil Mechanics и Foundation Engineering за англоезично обучение. Води упражнения по „Земна механика“ и „Фундиране“. Научните му интереси са в следните области: взаимодействие на фундаменти със земната основа; сеизмично геотехническо проектиране; оценка на склонността на почви към втечняване; методи за подобряване на механичните свойства на земната основа; усилване и възстановяване на съществуващи сгради и др. Член е на: Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП); Международно дружество за скална механика (ISRM); Международно геотехническо дружество (ISSMGE); Японско геотехническо дружество (JGS); Новозеландско геотехническо дружество (NZGS) и Българско геотехническо дружество (БДЗМГИ), - 2013 г. Владее английски и японски език.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. - ЧАСТ 1
-ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. - ЧАСТ 2

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.