Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Гл. ас. д-р Здравка Моллова е преподавател в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“, катедра „Подземно строителство“. Професионалните ѝ интереси са насочени към изследвания на съществуващата система за антитерористична защита на обекти от критичната инфраструктура при използване на ВВ, изследване параметрите на въздушните ударни вълни и границите на деформация на конструкциите подложени на взривно въздействие. Освен с преподавателска дейност, професионалният и опит е свързан с участие в научно-изследователски колективи в направления: „Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми“ и „Архитектура, строителство и геодезия“

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ИЗСЛЕДВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДЕТОНАЦИЯ НА НИСКОЧУВСТВИТЕЛНИ ЕКСПЛОЗИВИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА НА МЕЖДИННИТЕ ДЕТОНАТОРИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.