Skip to content Skip to footer

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДЕТОНАЦИЯ НА НИСКОЧУВСТВИТЕЛНИ ЕКСПЛОЗИВИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА НА МЕЖДИННИТЕ ДЕТОНАТОРИ

гл. ас. д-р Здравка Моллова
РЕЗЮМЕ

В статията са представени изследвания на скоростта на детонация на грубодисперсни и емулсионни експлозиви в зависимост от типа на междинните детонатори. Извършени са лабораторни и промишлени изследвания на скоростта на детонация при различни диаметри на заряда на емулсионни експлозиви с марка „Елацит 1100“ и грубодисперсни амонити- тип АНФО с марка „Анфовекс“. Изпитанията показаха, че при иницииране на емулсионните и грубодисперсните експлозиви с междинни детонатори тип лят бустер се получава стабилна детонация на зарядите с оптимално разрушаване на масива и раздробяване на материала, като иницииращата му способност върху слабо чувствителните експлозиви е значително по- добра от тази на тротиловите пресовки и капсуло чувствителните патронирани експлозиви, използвани като междинни детонатори.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

скорост на детонация, лят бустер, тротилови пресовки, взривни вещества

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Белин В., В. Митков. Влияние качества взрывчатых материалов промышленного назначения на эффективность дробления горной массы взрывом. // Информационно-аналитический бюллетень АНО «Национальная организация инженеров-взрывников в поддержку профессионального развития», № 2, 2015, с.37-39, ISSN 2411-491X.
2. Ivanov, N., P. Shishkov. (2020). Application of non-detonating charges for cautious blasting of concretes. – Journal of Mining and Geological Sciences, р. 53 – 58, vol. 63 / 2020, ISSN 2682-9525, ISSN 2683-0027. (in English).
3. Митков, В. Влияние вида донорного заряда на скорость детонации гранулитов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Издательство: Горная книга (Москва), 2014, № 9, с. 305-309, ISSN: 0236-1493.
4. Mitkov, V. The state of production of waterfilled slurry explosives in the Republic of Bulgaria. // Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2007, p. 57-65, ISBN 978-80-968748-6-6.
5. Митков, В. Нови донорни заряди тип лят бустер от утилизирани боеприпаси.// Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”- София, т. 52, Свитък ІІ: Добив и преработка на минерални суровини, – С.: Св. Иван Рилски, 2009; с. 147-150, ISSN 1312-1820.
6. Mitkov, V. E., V. A. Belin, P. K. Shishkov. Insensitive and high-powered explosive material development to manufacture cumulative charge cutters. MIAB. Mining Inf. Anal. 6Bull. 2022;(5):108-120. [In Russ]. ISBN: 0236-1493
7. Mitkov, V. Study in practice on the blasting parameters of waterproof explosive type slurry. // Conference proceedings from the International conference of Blasting techniques, Stara Lesna, Slovak Republic, 2011, p. 50-58, ISBN 978-80-970265-3-0.
8. Стоилова, С., В. Митков, В. Белин. Сравнение на действието на тротилов заряд, взривен в открити условия и в условия на сондаж със забивка. // Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”- София, т. 57, Свитък ІІ: Добив и преработка на минерални суровини, – С.: Св. Иван Рилски, 2014; с. 111-114, ISSN 1312-1820.
9. Pavlov, P., Totev L., D. Tondera. „Folgen des Erzbergbaus und Einwirkungen auf die Umwelt Bulgariens sowie deren regionalen Ökosysteme – Rekultivierung von Bergbaubetrieben“.
10. Stoycheva, N., P. Shishkov. (2019). Innovative formulations for a new generation of low-speed explosive compositions, designed for blasting in tender conditions and for extraction of rock-cladding materials, Journal of Mining and Geological Sciences, p.94 – 99, vol.62, Nr.2 (in English).

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.