Skip to content Skip to footer
Доц. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледана проектна разработка, пред-виждаща уширяване на тунелен профил и последващото му укрепване. Тунелният участък попада в обхвата на техническа рехабилитация на път Извършено е и допълнително числено моделиране на из-брано представително напречно сечение на оста на пътя в тунелния участък. Съставен е двумерен модел чрез проведени инженерно-геоложки и геодезически проучвания, както и допълнителни геотехнически огледи и е изграден концептуален модел. Показани са резултатите от извършените изследвания, както и техния анализ. Изготвени са числени модели за проследяване поетапното изпълнение на проектното решение.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подземно строителство, геотехни-ка, тунели, числено моделиране

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Zhechev, N. R. Problems of ecology and security in the contact area between old and new tunnels. 18- th International Multidisciplinary scientific geoconference and expo SGEM2018. Conference proceedings. Volume 18, доклад №74, стр.585.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.