Skip to content Skip to footer

НОВА КНИГА: МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

 

АНОТАЦИЯ
Обогатяването на полезните изкопаеми в историческото си развитие следва развитието на природните науки. Тъкмо за това много широка тематика от фундаменталните знания стават необходими за изучаването и доброто познаване на процесите и технологиите на обогатяване. Целта на настоящия труд е да поднесе на специалиста една по-пълна система от знания, която да му даде възможност да решава технологични задачи с използването на доста сложни математически методи, като ще подчертаем, че това вече се е превърнало през последните десетилетия в широка практика в учебници и други помощни материали с тематика Обогатяване на полезните изкопаеми.
По тези причини книгата МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ е насочена основно към специалисти, които имат необходимостта да разширят и усъвършенстват познанията си за целите на изследователската си дейност, както и за нуждите на текущата работа в производството, където все-повече се налага необходимостта от по-специални познания, за да бъдат асимилирани и обработени огромните количества информация, получавана и в реално време във фабриките, съоръжени с всякакъв вид устройства за определяне на съдържания, зърнометрии, количества, плътности и т.н. и с висока степен на компютъризация. За постигането на тези цели сме се е постарали, по възможност, разглежданите задачи да бъдат илюстрирани с практически примери, както заети от литературата, така и в повечето случаи от собствената ни практика в производството и в изследователската дейност. За улесняване на работата на ползвателя е посочена голяма по обем литература с необходимите препратки към оригиналните и превърналите се в класически изследователски разработки.
Книгата се препоръчва на широк кръг специалисти и на обучаващи се в специалността обогатяване на полезните изкопаеми.

Рецензия ог доц. д-р Ст. Бурджиев  – ТУК

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.