Skip to content Skip to footer

Mобилните челюстни трошачки с верижна ходова част се използват основно за първично натрошаване на добити минерални или рудни суровини директно в забоя. В зависимост от големината на кариерата или рудника, годишния производствен капацитет и технологията на работа калкулациите в редица случаи показват, че е по-ефективно добитият материал да премине първично трошене още в забоя вместо директно да се превозва към стационарна трошачно-пресевна инсталация. На следващите страници разглеждаме мобилните челюстни трошачки в най-популярния сегмент – с производителност от 200 до 600 t/h.

Mобилните челюстни трошачки с верижна ходова част са много популярни в добива и преработката на инертни материали в кариерите – най-вече в първичното претрошаване на едри късове взривена скална маса и особено когато скалата е по-твърда (базалт, гранит и др.). Мобилните челюстни трошачки се използват също и в мините. Едно от приложенията им там е преработка на разкривката. Тя може да съдържа голям дял скална маса, която успешно може да се преработи в инертни строителни материали и да се реализира на пазара, вместо да се депонира. Много често в разкривката във въглищните мини има наличие на т. нар. твърди включения. Те трябва да бъдат предварително натрошени с мобилна челюстна трошачка, защото иначе могат да доведат до значително намаляване на производителността на откривната минна техника и до увеличаване на авариите.
В по-малките въглищни мини мобилната челюстна трошачка намира широко приложение за натрошаване на самите въглища. Въпреки че това е крехък материал, понякога има примеси от много твърди минерали, които лесно биха повредили друг вид трошачка. В зависимост от използваната технология мобилните челюстни трошачки могат да се използват също за натрошаване на различни видове руди, шлака, карбид и т.н.
За повишаване на производителността и ефективността в работата на мобилните челюстни трошачки в наши дни се използват редица модерни технологии. Например в приемния бункер се вгражда двуплощен ситов възел за предварително пресяване на материала. Най-ситната фракция, например 0-63 mm, се извежда от машината чрез страничен конвейер. Втората фракция, например 63-80 mm, минава под челюстите и попада директно върху изходящия конвейер за готов продукт. Така само най-едрите парчета с размер над 80 mm попадат в трошачната камера. По-този начин не само се увеличава производителността и се намалява необходимата енергия за преработка на материала, но се забавя съществено износването на челюстите, тъй като само част от материала преминава през тях. Перспективна е и технологията, използваща електронно управление със сензори, за съчетаване на скоростта на работа на питателя и трошачната камера в зависимост от преработвания материал.
Важна нова технология през последните години е електрификацията на мобилните трошачки, заради динамиката на цените на горивата. Вместо да разчитат на традиционното дизел-хидравлично задвижване, т. нар. „хибридни” модели могат да работят на ток чрез кабел от електрическата мрежа или да използват бордови електрогенератор с дизелов двигател. Така разходите за енергия могат да се понижат съществено с до 30-50%. Влагането на електромотори редуцира големината на хидравличната система. Липсата на хидромотори, по-малкото филтри, тръбопроводи и охладители, както и по-малкото необходимо количество хидравлично масло намаляват значително разходите за поддръжка. Все по-популярни стават „хибридните” мобилни трошачки, които могат да захранват с ток следващи „хибридни” машини в технологичната линия като мобилни пресевни инсталации и стакери.
На следващите страници представяме пет от най-популярните марки мобилни челюстни трошачки според заявените от производителите продуктови гами и технико-технологични преимущества.

Metso
Мобилна челюстна трошачка Metso Lokotrack LT120 с размери на входа на трошачната камера 1200х870 mm

Metso Outotec е водещ световен производител на минна и кариерна техника. Мобилните трошачни и пресевни машини на финландската компания от серията Lokotrack са известни със своето високо качество, надеждност, издръжливост и производителност. Мобилните челюстни трошачки Lokotrack са общо шест модела със съответните размери на входа на трошачния възел: LT96 (930х600 mm), LT106 (1060х700 mm), LT116 (1150х760 mm), LT120 (1200х870 mm), LT120E (1200х870 mm) и LT130E (1300х1000 mm). За задвижването на машините се разчита на дизелови двигатели Caterpillar или на съчетаването им с бордови електрогенератори при „хибридните” модели, които работят на електричество. Всички машини разполагат с автоматичната система Metso IC за управление и оптимизиране на работния процес. Тя постоянно наблюдава внимателно подбрани работни параметри, показващи реалното натоварване на трошачката и даващи ранни индикации за потенциални технически проблеми.
По-малките модели: LT96, LT106 и LT116, могат да бъдат поръчани с Active Setting Control – високотехнологична система, която предпазва трошачния механизъм от претоварване или повреждане при попадане на нетрошим предмет. При такъв случай челюстите се отварят, пропускат нетрошимия материал, след което автоматично се връщат към предварително зададеното минимално разстояние между тях.
Lockotrack LT96 (930х600 mm) е най-компактният модел в гамата и предлага най-голямата мобилност, маневреност и транспортабилност. Следващият модел – Lokotrack LT106 (1060х700 mm) разчита на доказани технологии, но и на нови агрегати и системи, като например страничен конвейер с променлив работен ъгъл, високоинерционни маховици и системата Metso IC с ултразвуков сензор за нивото на материала. Lokotrack LT106 също се отличава с лесно товарене, транспортиране и разтоварване. От своя страна 50-тонният модел Lokotrack LT116 (1150х760 mm) може да се справи с всички видове скали, както с най-твърдите, така и с най-абразивните. Улеят за байпас и страничната транспортна лента (опция) осигуряват голяма гъвкавост на приложение. За най-специфичните материали към входа на машината може да се монтира скалпиращ или ситов модул с независимо задвижване.
Моделът Lokotrack LT120 (1200х870 мм) гарантира висока производителност и при най-трудните приложения в съчетание с нисък разход на гориво, а хидравличното задвижване позволява реверсивно движение на челюстта в случай на задръстване. На свой ред моделът Lokotrack LT120E (1200х870 mm) е високотехнологичен шедьовър. Той може да работи на ток от електрическата мрежа или да използва бордовия си електрогенератор от 420 кВА. Използването на електричество за задвижването на трошачния възел и транспортните ленти намалява съществено разходите за експлоатация и поддръжка.
Флагманът LT130E (1300х1000 mm) също може да се захранва от външен източник на електричество или да използва бордовия си електрогенератор от 500 кВА. Една от най-силните му страни е способността да преработва с лекота и най-твърдите материали, а големият входящ отвор позволява да се подават едри скални късове.

Powerscreen

Powerscreen International, основана в Северна Ирландия през 1966 г., е пионерът в инженеринга и производството на мобилни пресевни инсталации. От самото начало създателите на компанията прегръщат идеята да пренесат техниката за пресяване в забоя на кариерата и така да се спести скъпото транспортиране на материала към машините. От 2009 г.
мобилните трошачки на водещия производител Terex Pegson са произвеждат под марката Powerscreen.
Днес гамата мобилни челюстни трошачки на Powerscreen е съставена от пет модела със съответните размери на входа на трошачната камера: Metrotrak (900х600 mm), Premiertrak 330 (1000х600 mm), Premiertrak 400X (1100х700 mm), Premiertrak 420E (1070х760 mm) и Premiertrak 600 (1200х820 mm). За дизеловите двигатели се разчита на марки като Scania и Caterpillar, като при „хибридните” модели необходимата електрическа енергия се подава или от бордови електрогенератор или от електрическата мрежа. Всички модели са оборудвани стандартно с телематичната система Powerscreen Pulse, която осигурява дистанционно проследяване на работното и техническото състояние на машината, нейното местоположение, диагностика, планиране на сервизните дейности и др.
Най-малкият модел Metrotrak (900х600 mm) предлага максималната компактност и мобилност. Опцията за отблокиране на челюстите при задръстване предлага съчетаване на предимствата на хидростатиката с горивната ефективност на директното задвижване. Premiertrak 330 (1000х600 mm) се отличава с хидростатично задвижване на трошачната камера, позволяващо реверсивно движение на челюстта и преодоляване на задръствания. По-ниският разход на гориво се постига благодарение на иновативното задвижване и сравнително ниските обороти на дизеловия двигател. Принос към високата производителност има вибрационния питател със сито тип Grizzly, съставено от две секции, като втората е под ъгъл и улеснява придвижването на материала към челюстите без натрупване в някаква зона. Моделът Premiertrak 400X (1100х700 mm) се отличава с регулиране на минималното разстояние между челюстите по хидравличен път, улесняващо значително работата с машината. Версията R400X разполага с най-съвременна система за предотвратяване на повреди и аварии в случай на попадане на нетрошими предмети между челюстите.
Моделът Premiertrak 420E (1070х760 mm) е от т.нар. „хибридни” машини, предлагащи най-ниските разходи за експлоатация и поддръжка. Тя може да работи само на ток от електрическата мрежа или самостоятелно, използвайки бордовия си електрогенератор. На свой ред най-големият модел Premiertrak 600 (1200х820 mm) впечатлява не само с габаритните си размерите, но и с изключителната си производителност и ефективност. Това в голяма степен се дължи на възможността за регулиране на скоростта на работа на вибрационния питател и на челюстите в зависимост от преработвания материал. „Хибридната” версия Premiertrak 600Е работи на електричество, като изпитания при клиенти показват разход от 27 l/h дизел при използване на електрогенератора – уникално постижение предвид огромната ѝ производителност, която може да достигне дори 600 t/h.

Мобилна челюстна трошачка Powerscreen Premiertrak 600 с размери на входа на трошачната камера 1200х820 mm
Sandvik
Мобилна челюстна трошачка Sandvik UJ440i с размери на входа на трошачната камера 1200х830 mm

Sandvik е един от най-големите световни производители на минна и кариерна техника. Шведската компания дълго време произвеждаше само големи мобилни челюстни трошачки – в сегмента с най-висока производителност. Но през 2007 г. Sandvik придоби собствеността върху Extec и Fintec – два реномирани производителя на трошачна и пресевна техника в средния и малкия клас, със заводи във Великобритания и персонал над 700 души. По този начин Sandvik се превърна във водещ доставчик на мобилни трошачни и пресевни машини за мините и кариерите.
Понастоящем гамата от мобилни челюстни трошачки на Sandvik е съставена от следните шест модела със съответните размери на входа на трошачния възел: QJ241 (1000х650 mm), QJ341 (1200х750 mm), QJ341+ (1200х750 mm), UJ440i (1200х830 mm), UJ540 (1200х1100 mm) и UJ640 (1500х1100 mm). Това са най-съвременни компактни машини със собствена маса от 32 t до 124 t, в които са вложени много иновации, в т.ч. регулиране на минималното разстояние между челюстите по хидравличен път. За задвижването се разчита на дизелови двигатели от водещи производители като Volvo и Caterpillar, осигуряващи необходимата комбинация от надеждност, мощност и икономичност.
През 2020 г. Sandvik представи официално най-новия си модел UJ440i. Машината е оборудвана с най-модерна система за управление, която постоянно и автоматично следи действието на трошачката и спомага за цялостно оптимизиране на работния процес. Високата производителност се осигурява също от големия входящ отвор в съчетание с хидравличното регулиране на минималното разстояние между челюстите, позволяващо бързи промени чрез използване на бутони. Челюстта разполага със сензор за ниво като част от стандартната спецификация, като целта е да се поддържа оптимално количество на материала в камерата по време на трошене.
Със Sandvik UJ440i може да се работи изцяло чрез дистанционното управление с радио връзка, като развръщането от транспортно в работно положение става за по-малко от 20 минути. Стените на бункера са хидравлично сгъваеми и автоматично се заключват в работната позиция. Стандартно машината разполага с телематичната система My Fleet, позволяваща на клиентите да виждат на екран актуална информация за своята машина, в т.ч. местоположение, планиране на обслужвания и ремонти, и др. Sandvik UJ440i се предлага в три варианта: Comfort – с питател със сито тип Grizzly за преработка на чист материал, Classic – с питател със сито тип Grizzly плюс долно сито, и Trend – с вибрационен питател и възел за предварително пресяване, когато материалът съдържа голям процент ситна фракция.
В гамата на Sandvik забележителен е моделът QJ341. Това е една от най-продаваните мобилни челюстни трошачки в света. Трошачният възел е с входящ отвор 1200х750 mm, като задвижването му е хидравлично чрез V-образни ремъци. Машината се отличава с автоматична система за централно смазване, възможност за експлоатация при температура на околната среда до 50°С, реверсивно движение на челюстите за преодоляване на задръствания, хидравлично регулиране на височината на изходящия конвейер, двудеков възел за предварително пресяване след питателя (опция) и ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

Terex Finlay

Компанията Terex Finlay е създадена през 1953 г., а първата мобилна пресевна инсталация Finlay е пусната на пазара през 1958 г. Преди 15 години фирмата стартира собствено производство на мобилни челюстни и роторни трошачки. Две години по-късно е добавена и първата конусна трошачка.
Понастоящем гамата от мобилни челюстни трошачки на Terex Finlay е съставена от следните десет модела със съответните размери на входа на трошачната камера: J-960 (900х600 mm), J-1160 (1000х600 mm), J-1170 (1100х700 mm), J-1170AS (1100х700 mm), J-1170 Direct Drive (1100х700 mm), J-1175 (1070х760 mm), J-1175 Hybrid (1070х760 mm), J-1280 Hybrid (1200х820 mm), J-1480 (1415х820 mm), LJ-130 Hybrid (1300х1000 mm).
През последните години Terex Finlay поставя голям акцент върху разработките на мобилни челюстни трошачки с „хибридно” задвижване. Двата най-нови модела, представени от компанията са J-1280 Hybrid (1200х820 mm) и флагмана LJ-130 Hybrid (1300х1000 mm). Задвижването им може да бъда захранвано както от външна електрическа мрежа, така и от бордови електрогенератор с дизелов двигател. Тази концепция осигурява съществено намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на техниката. „Хибридните” мобилни трошачки разполагат с големи алтернатори и могат да захранват същевременно други машини, с които работят в технологична линия –
пресевна инсталация или стакер. Електрическото задвижване дава възможност за по-прецизно управление на трошачната камера, както и за реверсивен ход с цел преодоляване на задръствания.
В допълнение J-1280 Hybrid и LJ-130 Hybrid използват вибрационен питател със сито тип Grizzly с автоматично регулиране на скоростта на подаване на материала. По този начин се постига постоянен и оптимален поток към челюстите за получаване на максималната възможна производителност за конкретния вид материал. Телематичната система T-Link е част от стандартното оборудване и предлага дистанционно следене на техническото и работното състояние на машините.

Мобилна челюстна трошачка Terex Finlay J-1480 с размери на входа на трошачната камера 1415х820 mm
Tesab Engineering
Мобилна челюстна трошачка Tesab 700i с размери на входа на трошачната камера 1000х700 mm

Tesab е група от инженерингови и производствени компании, чиято история започва преди повече от 50 години в Швеция. Фирмите са специализирани в техниката за мините, кариерите, рециклиращата индустрия, производството на асфалт и бетон. Една от тези компании е Tesab Engineering. Тя е базирана в Северна Ирландия и през последните 25 години има репутация на един от най-реномираните производители на мобилни трошачни машини. Във времето фирмата разширява своята гама също с мобилни пресевни машини и стакери.
В гамата на Tesab Engineering влизат две мобилни челюстни трошачки. Моделът 700i е с маса 47,4 t и предлага входящ отвор на трошачния възел 1000х700 mm, номинална производителност 350 t/h и коефициент на редукция на материала до 4:1. В основата на машината е оригиналният челюстен агрегат от предходния модел 10570, отличаващ се с доказана ефективност и надеждност през годините. Разчита се на иновативно задвижване с дизелов двигател Caterpillar С9, благодарение на което Tesab 700i постига един от най-ниските разходи на гориво в своя клас – дори 22 l/h в зависимост от приложението.
Високата производителност е осигурена от големия приемен бункер, двуплощният възел за предварително пресяване на материала, директното задвижване на трошачния възел от дизеловия агрегат, в т.ч. използване на голям маховик, по-дългите челюсти (1600 mm срещу 1200-1300 mm при аналогични машини) и широкия изходящ конвейер.
Сред новостите, добавени от инженерите на Tesab през последните години, трябва да се отбележи новият вибрационен питател, осигуряващ по-висока производителност, по-качествено сепариране на материала и способност за ефективна преработка не само на сух, но и на влажен и дори мокър материал. Освен това цялостната конструкция на машината е оптимизирана за по-лесно транспортиране, по-бързо маневриране на обекта и развръщане в работно състояние. Новост са и допълнителните разширения на приемния бункер, които се разгъват и сгъват по хидравличен път и имат принос към необходимото по-кратко време за пускане в експлоатация след транспортиране.
Втората мобилна челюстна трошачка в гамата на Tesab е 800i, разполагаща с почти всички от изброените иновации. Но за разлика от 700i, която е разработена за честа смяна на обектите, 800i e с много по-солидна конструкция за тежки приложения (масата ѝ е 61,5 t) – предназначена e за работа в забой на кариера и може да преработва най-твърдите скални материали. Машината предлага входящ отвор на трошачния възел 1100х800 mm, номинална производителност 400 t/h и коефициент на редукция на материала до 4:1. Захранва се от по-голям дизелов двигател – Caterpillar C13, но благодарение на иновативното директно задвижване разходът на гориво също може да бъде забележително нисък – дори до 25 l/h. 800i разчита на изпитания в годините оригинален трошачен възел от предходния модел 10580, но сега с помощта на новия вибрационен питател и двуплощното предварително сито с независимо задвижване производителността е допълнително повишена.

ОбзорA подготви: Данаил Николов
Прочети още от рубриката
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.