Skip to content Skip to footer

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО В ПРОЕКТА ENGIE

Европейската федерация на геолозите (EFG, https://eurogeologists.eu/about-efg/) е международна независима организация с нестопанска цел, създадена да осигурява компетентна и етична практика сред геолозите в Европа, да допринася за опазване на околната среда и отговорното използване на природните ресурси, за устойчивото развитие, за насърчаване прилагането на върховните постижения на науката в практиката, за представяне на професионалните европейски асоциации на геолозите и за създаване на обществена осведоменост за значението на геонауките в цяла Европа. От 2016 г. Българското геологическо дружество (БГД) е член на Европейската федерация на геолозите (https://eurogeologists.eu/efg-members/) и активно участва в нейната проектна дейност.
В началото на 2020 г. стартира три годишен проект „ENGIE – Насърчаване на момичетата да изучават геология и инженерство“ (ENGIE – Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering; https://www.engieproject.eu/), който е финансиран от Минерално суровинния отдел на Европейския институт за иновации и технологии (EIT RawMaterials, ЕU), по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Проектът ENGIE (Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering; https://www.engieproject.eu/) има за цел да повиши интереса на момичетата на възраст между 13 и 18 години към изучаване на геология и свързаните с нея инженерни дисциплини. Младите хора вземат кариерни решения в този период от живота си, и затова се очаква проектът да подобри баланса между половете в областта на геологията. По време на изпълнението на тригодишния проект ще бъде разработена стратегия за повишаване на осведомеността на момичетата и ще бъде създадена международна мрежа за сътрудничество между заинтересованите страни за реализиране на набор от конкретни действия. Те включват организиране на научни събития, програми на открито, училищни научни клубове, посещения на минни обекти, менторски програми, международни конференции, възможности за публикуване и награждаване, летни курсове за учители по природни науки и създаване на образователни материали и т.н. Мероприятията ще се проведат в повече от двадесет страни в цяла Европа.

Проектът се осъществява със сътрудничеството на 26 европейски институции. Партньорството включва 6 участника: 3 университета – Университета в Мишколц, Унгария, Технологическия университет в Лулео, Швеция и Университета в Загреб, Хърватия, 2 изследователски центъра – Италиански национален изследователски съвет, Италия и Изследователски център Ла Палма, Белгия и Европейска федерация на геолозите. Като членове на EFG, 20 национални геоложки асоциации, включително и БГД, участват като трети подизпълнители в проекта ENGIE. С приносите на националните геоложки асоциации, дейностите по проекта се простират в повече от 20 европейски държави.

В много страни в Европа съществува неравновесен модел на полово разпределение в професиите от областта на геоложките науки, особено в секторите на проучване и добив на полезни изкопаеми. Моделът се характеризира с присъствие предимно на мъже и стабилни мъжки стереотипи в почти всички области на производството, бизнеса, обществените и професионалните общности, а също в образованието и научните дейности. Изследванията обаче потвърждават, че разнообразните екипи са по-креативни и иновативни. Следователно привличането на жени в отраслите, свързани със суровинния отрасъл, е необходимо и може да се разглежда като елемент от една бъдеща бизнес политика.
За картографиране на отношението и интереса на младите хора към геологията през март 2020 г. се проведе онлайн анкетно проучване сред ученици и учители от основни и средни училища в 21 страни. Въпросниците бяха разпространени на официалните езици на страните. Отговорите ще бъдат групирани по пол, националност и в други статистически групи и ще бъдат анализирани от екип на Технологическия университет в Лулео. Данните ще бъдат използвани в основната оценка на проекта ENGIE. Резултатите от проучването ще бъдат обобщени и представени в статии в академични издания и доклади на научни конференции.

Повече информация може на бъде намерена на сайта на проекта: https://www.engieproject.eu/
Участник в проекта ENGIE за България: Българско геологическо дружество, www.bgd.bg
Контактно лице по проекта ENGIE:
д-р Евгения Тарасова, etarassova@mail.bg

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.