Skip to content Skip to footer

CROWDTHERMAL е насочен към създаване на нови схеми за използване на геотермалната енергия в Европейския съюз. Целта е да даде възможност на европейската общественост да участва пряко в разработване на геотермални проекти, с помощта на алтернативни схеми на обществено финансиране и инструменти за социално ангажиране. През септември 2019 г. стартира три годишният проект CROWDTHERMAL с бюджет 2 305 801 €. Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020 за изследвания и иновации, по тема за поддържане на стабилен енергиен пазар в областта на изграждане на нисковъглеродно бъдеще за устойчив климат. Основната цел на CROWDTHERMAL е в подкрепа на стратегията на ЕС за намаляване на зависимостта на обществото от изкопаемите горива чрез създаване на стабилен енергиен пазар за зелена енергия.
Координатор на CROWDTHERMAL е Европейската федерация на геолозите (EFG), Брюксел. Проектът се изпълнява от международен консорциум с участието на 10 партньори и 17 свързани трети подизпълнители от 21 европейски страни.
За постигане на целите на CROWDTHERMAL ще се:

  • разработят изисквания за социално лицензиране и ще се разработи модел за Социален лиценз за работа (SLO) за различните геотермални технологии и инсталации;
  • прегледат всички успешни подходи, а също така и проблеми на национално и на европейско ниво за алтернативно финансиране на геотермалната енергия в страните от ЕС;
  • формулират нови финансови модели на обществени начала на национална и транснационална основа, обхващащи отделни държави, членки на ЕС и Европа;
  • разработят препоръки за нова схема за намаляване на риска, която да допълва алтернативните решения за финансиране, като същевременно защитава интересите на частните инвеститори;
  • разработи представяне на основни услуги на базата на социални медии и алтернативно финансиране на геотермалните проекти, в тясно сътрудничество със съществуващите структури и конвенционални участници;
  • валидират констатациите с помощта на три случая в Исландия, Унгария и Испания.

В Исландия партньори по проекта са GEORG and Eimur. Фокусът е върху създаване на витрина за възможностите на геотермалната енергия за производство и преработка на храни. Целта е да се използват геотермалните ресурси за повишаване на устойчивостта на регионите чрез съсредоточаване върху местно производство на храни, създаване на нови работни места и укрепване на местната икономика.
В Испания партньор в проекта е GeoPlat. Фокусът е върху насърчаване на новопостроени жилищни кооперации в Мадрид, да използват плитка геотермална енергия за отопление и охлаждане. В Мадрид вече съществуват такива кооперации, чиито опит ще послужи като първоначален пример за публично управлявани и съфинансирани плитки геотермални схеми. Съществуващият опит ще се използва за създаване на съвместни модели за обществено финансиране на плитки геотермални системи, помагащи за преодоляване на финансовите и структурните предизвикателства.
В Унгария партньор е SZETÁV в град Сегед, на границата със Сърбия. Фокусът е системата за централно отопление на града, понастоящем с 23 отоплителни кръга, захранвани от котли 1-20 mW, около 200 km тръбопроводи и 224 mW обща енергия. По време на проекта ще бъдат прокарани 27 нови геотермални кладенци. Повече от 1000 бъдещи крайни потребители ще бъдат анкетирани, ще бъдат интервюирани местни и регионални заинтересовани групи, ще бъдат оценени трансграничните ефекти въз основа на интервюта на фокус групи в Сърбия, а отговорите за геотермалните планове ще бъдат анализирани. Ще бъдат проучени методите за финансиране от европейската общност, за да се достигне до нови крайни потребители на по-късен етап.
Като член на Европейската федерация на геолозите (EFG), Българското геологическо дружество заедно с други национални европейски геоложки асоциации, участва в консорциума като трети подизпълнител. Задачите пред третите подизпълнители са свързани с преглед на регулаторната рамка за финансиране и ограниченията в страните от общността, комуникационни дейности, популяризиране и разпространение на резултатите от проекта.
Повече информация за проекта може да намерите на уебстраницата на проекта: www.crowdthermalproject.eu.
Евгения Тарасова,
Институт по минералогия и кристалография, БАН

Contact: European Federation of Geologists https://eurogeologists.eu
Coordinator: Isabel Fernández Fuentes, isabel.fernandez@eurogeologists.eu
Dissemination Work Package Leader: Anita Stein, anita.stein@eurogeologists.eu
Coordinator of BGS: Eugenia Tarassova, etarassova@mail.bg

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.