Skip to content Skip to footer

Членове на Комисията по здраве и безопасност към БМГK участваха в работна среща по проект на EUROMINES

На 8 октомври 2019 г. в Брюксел се проведе работна среща на участниците в проект на Euromines – Workshop on the OSH project Development and Promotion of Soft Skills Competences of OSH Management in the Extractive Industries – focused on SMEs.

Целта на този проект е насочена към развиване на личностни качества и умения в областта на здравословните и безопасни условия на труд в малките и средните предприятия от добивната индустрия.

Бяха представени доклади на пет държави от ЕС – България, Чешка Република, Унгария, Полша и Испания. Всяка страна акцентира върху проблемите в малките и средни минни предприятия, свързани със здраве и безопасност на работното място. България беше представена от членове на Комисията по здраве и безопасност към БМКГ.

Проектът на Euromines е дългосрочен и резултатът от него ще бъде разработване на леснодостъпен, информационен уебсайт, на който на различни езици ще бъдат качени полезни материали за БЗР, например електронни инструменти за оценка на риска, възможност за самооценка, процедури за оценка на риска, различни въпросници и др.

На базата на индивидуалната информация от всяка страна, ще бъдат изготвени адекватни материали според конкретните потребности на региона. Предвижда се в рамките на проекта да бъдат подготвени обучители, които да работят на място с всяко предприятие от бранша. Очакваният резултат ще бъде повишаване на културата по безопасност на служителите и работниците, както и мотивацията им за по-добра работна среда.

   Председателят на комисията “Здраве и безопасност” към БМГК Георги Илиев и
   гл.ас. д-р Благовеста Владкова, член на комисията, по време на работната
среща по проекта на Euromines – 
Workshop on the OSH project Development
   and Promotion of Soft Skills Competences of OSH Management in the Extractive
Industries – focused on SMEs

 

 

 

 

 

 

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.