Skip to content Skip to footer
Доц. инж. любомир марков
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледана дейността в Западномаришкия въглищен басейн, продължила до 2003 г. В първата част на статията са разгледани минногеоложката, геомеханичната и технологичната характеристика на въглищния пласт и вместващите скали; въглищните запаси и ресурси на Мини „Маришки басейн“ към 01.01.2006 г. и качествените показатели на въглищата в масива. Дадени са общи сведения и характеристика на технологичната схема на рудника, а именно разкриване и подготовка на рудничните полета; системите на разработване и реда на подготовка и изземване на добивните стълбове; добивните технологии и технологичните схеми за прокарване и крепене на фронтовите галерии; рудничния транспорт, вентилацията, водоотлива и енергоснабдяването.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Мини “Маришки басейн”, показатели

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Михайлова, Евд., Анг. Тончев, Ст. Тасева и др. Справочник „Физични, якостни, деформационни и технологични свойства на въглищата и вместващите скали във въглищните находища на България, разработвани по подземен начин.” Комитет по енергетика, НИТИ „Минпроект” – ДНИ, София, 1993.
2.    Баланс на запасите и ресурсите на подземните богатства в Република България. 01.01.2006 г. IV група твърди горива. Министерство на околната среда и водите -2006г.
3.    Сто години добив на въглища в маришкия басейн. Архив на Мини „Маришки басейн”, септември 1995.
4.    Петков, П. 100 години добив на въглища в „Маришки басейн”, Списание „Минно дело и геология”, август 1995.
5.    Михайлова, Евд., Анг. Тончев. Поддържане на минните изработки в много неустойчиви скали. Архив на „Минпроект” 1994-1995.
6.    Братанов, Ст. 90 години „Маришки басейн”, Списание „Минно дело”, октомври 1985.
7.    Якимов, П., Л. Марков, Ст. Тасева, Г. Койчев и др.  Анализ на състоянието и дейността на  Мини „Маришки басейн” АД и пътища за ефективно развитие на дружеството, Архив на „Минпроект”, октомври 1993.
8.    Марков, Л. Оценка на работоспособността за прилаганите механизирани комплекси в условията на Мини „Маришки басейн” и препоръки за избор на подходящи типове. Доклад, изнесен на Техническата конференция по случай 100-годишнината на Мини „Маришки басейн” – Димитровград, 1995.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.