Skip to content Skip to footer
Инж. Борислав Борисов
РЕЗЮМЕ

Необходимо е изготвяне на метод оценка на експлоатационния срок на подземни стоманобетонни елементи, в условията на държави от Близкия Изток. Извършен е анализ на различните процеси по влошаване на бетона, корозия на армировката и въздействие на околната среда. Направени са основни изводи и насоки за контрол по качеството и мониторинг.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подземен стоманобетон, оценка на експлоатационен срок, агресивна среда, механизми за разрушение, моделиране

ЦЯЛАТА СТАТИЯ В PDF ФОРМАТ
РЕФЕРЕНЦИИ

1. Odd E. Gjørv, Durability of Concrete Structures, March 2011, Arabian journal for science and engineering 36(2):151-172.
2. Steinar Helland, Service life design of concrete structures: the limit state and reliability-based approach given in fib MC SLD and ISO 16204, January 2013, International Journal of Structural Engineering 4(1/2):14 – 23.
3. БДС EN 1990:2003 ЕВРОКОД: Основи на проектиране на строителните конструкции, БДС EN 1990 Национално приложение.
4. БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017 Бетон Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие.
5. Kay, T and Walker, Guide to evaluation and repair of concrete structures in the Arabian Peninsula, Concrete Society Special Publication CS 137, 2002.
6. Qatar Construction Specifications 2014 (QCS 2014).
7. ACI 365.1R-00, Service Life Prediction State of the Art Report.
8. Ming Liu, Xuequn Cheng, Xiaogang Li, Corrosion Propagation Behavior of low−Cr steel Rebars in Simulated Concrete Environments, Int. J. Electrochem. Sci., 14 (2019) 726 – 742, doi: 10.20964/2019.01.55.
9. Keith Quillin, Modelling degradation processes affecting concrete, BRE Centre for Concrete Construction, Garston, Watford, WD25 9XX, 2001.
10. BRE Special Digest 1:2005, Concrete in aggressive ground.
11. Life-365, Service Life Prediction Model and Computer Program for Predicting the Service Life and Life-Cycle Cost of Reinforced Concrete Exposed to Chlorides, Version 2.2.3, December 23, 2020.
12. ASTM G 109 Standard Test Method for Determining Effects of Chemical Admixtures on Corrosion of Embedded Steel Reinforcement in Concrete Exposed to Chloride Environments.
13. ISO 16204, Service Life design of concrete structures, First edition 2012, 09, 01; fib Bulletin 34: Model code for Service Life Design.
14. Павлов, П., Л. Тотев, Б. Борисов. Производство на стоманобетонни сегменти за тунелна облицовка при изграждане на софийски метрополитен – първи метродиаметър. 55-та международна научна конференция на МГУ. Свитък ІІ „Добив и преработка на минерални суровини”. ISSN 1312-1820. C. 43-46.
15. Павлов, П., Б. Борисов. Особенности технологии и контроль качества при возведении литых железобетонных шлицевых стен. Проблемы недропользования Част І. Санкт Петербург, Национальный минерально-сырьевой университет „Горный”, Русия 2013. ISBN 978-5-94211-645-3. С. 175÷179.
16. Павлов, П., А. Джоргов. Технология и организация на строителството при изграждане на централния участък от ІІІ-ти метродиаметър на софийското метро. 56-та международна научна конференция на МГУ. Свитък ІІ „Добив и преработка на минерални суровини”. ISSN 1312-1820. C. 89-92.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.