Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Доц. д-р Димитър Благоев
ABSTRACT

В последните години и особено последните месеци все по-актуални стават въпросите свързани с климатичните промени и влиянието на индустрията върху тях. От една страна геополитическата обстановка свързана с поредица от кризи (Ковид-19, война и др.) забавя намеренията на световната общност за справяне с причинителите на глобалното затопляне, а от друга икономическите фактори (инфлация, несигурност в доставките, вкл. и енергийни) водят до временно преосмисляне на целите заложени по отношение на декарбонизацията на световната индустрия и икономика, като цяло. Целта на настоящата статия е да идентифицира потенциалното наличие на връзка между индикатори на климатичните промени и дейността на предприятията от добивната промишленост на базата на статистически данни за тяхното изменение в определен период от време (20 години). В това направление да се установи функционална зависимост между изменението на климата и работата на добивните предприятия и да се идентифицира степента и насоката на влияние. За постигане на поставената цел се използват статистическа информация и двумерни разпределения на базата на специализиран софтуер.

KEYWORDS

климат, промени, индустрия, производство, температура, валежи

REFERENCES

1. Naudé, W. (2011). Climate Change and Industrial Policy. Sustainability, 3(7), 1003–1021. https://doi.org/10.3390/su3071003
2. Fischedick, M.; Roy, J.; Abdel-Aziz, A.; Acquaye, A.; Allwood, J.M.; Ceron, J.-P.; Geng, Y.; Kheshgi, H.; Lanza, A.; Perczyk, D.; et al. Industry. In Climate Change (2014): Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Farahani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S.,Eickemeier, P., et al., Eds.; Cambridge University Press: New York, NY, USA, pp. 739–810.
3. Girod, B.; Wiek, A.; Mieg, H.; Hulme, M. The Evolution of the IPCC‖s emission scenario‖s. Environ. Sci. Policy 2009, 12, 103-118.
4. Ojha, V.P. (2008). Carbon emissions reduction strategies and poverty alleviation in India. Environ. Dev. Econ. 14, 323-348.
5. ***International Energy Agency. (IEA).(2009). Global Gaps in Clean Energy Research, Development and Demonstration; IEA: Paris, France.
6. ***IEA. Electricity Information 2020; IEA Publications: Paris, France, 2020.
7. Martin, P. (2010). Climate Change, Agricultural Development, and Migration. GMF Study Team on Climate-Induced Migration; German Marshall Fund of the United States: Washington, DC, USA.
8. ***UNFCCC. Paris Agreement: 21st Session of the Conference of the Parties (COP), Paris. 2015. Available online: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf (accessed on 15 July 2022).
9. ***UNITED NATIONS (UN). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development; A/RES/70/1, UNITED NATIONS: New York, NY, USA, 2015.
10. Калдамукова, Р. (2021). Диазотният оксид – парниковият газ, за който никой не говори, Климатека – науката за климата на твоя език, онлайн на: https://www.climateka.bg/diazoten-oksid-parnikov-gaz-nikoi-ne-govori/ посетено на 14.07.2022, 15:35
11. Годишни обобщения на валежите – https://www.stringmeteo.com/synop/prec_year.php Посетено на 15.07.2022 10:12
12. Годишни обобщения на температурите – https://www.stringmeteo.com/synop/temp_year.php Посетено на 14.07.2022 15:35
13. Структурна бизнес статистика (СБС) – Годишни данни на нефинансовите предприятия, https://nsi.bg/bg/content/7664/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B8%D0%B4-2008
14. ***Видове променливи и техните характеристики, https://bg.warbletoncouncil.org/tipos-de-variables-14069 Посетено на 15.07.2022 10:47
15. Благоев, Д., Иновации и иновационна активност на предприятията от добивния сектор на българската икономика, сп. Минно дело и геология бр. 7/2019
16. Благоев, Д., Инвестиционна активност на предприятията от добивния сектор и значението им за развитие на регионите в страната (по примера на избрани региони), сп. Минно дело и геология бр. 6-7/2020, (online). https://mdg-magazine.bg/wp-content/uploads/2020/08/BR6_7_20web.pdf

МЯСТО НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ТРАДИЦИИ, СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Доц. д-р Димитър Благоев
ABSTRACT

Индустриалният сектор на българската икономика традиционно се определя като структуроопределящ сектор, а добивната промишленост, като част от сектора заема подобаващо значение както при осигуряване на заетост (особено в някои райони на страната), така и при формиране на БВП. Статията цели да разгледа в ретроспективен план развитието на българската индустрия, традициите, количествените натрупвания, които са довели до качествените ѝ изменения и да акцентира върху състоянието, тенденциите и предизвикателствата пред добивния отрасъл през последните години, базирайки се на миналия опит и традиции.

KEYWORDS

индустрия, добивна промишленост, предприятие, икономика, БВП

REFERENCES

1. For a European Industrial Renaissance, {SWD(2014) 14 final}, http://cor.europa.eu/en/activities/stakeholders/Documents/Com%202014-14.pdf
2. Hermann, Pentek, Otto. 2016. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios.
3. Информационна база на агенцията за приватизация, достъпна на: http://www.priv.government.bg/upload/tables/aktivi580B_2012.pdf
4. Jürgen Jasperneite, 2012. Was hinter Begriffen wie Industrie 4.0 steckt in Computer & Automation, 19 Dezember 2012
5. Kagermann, H., W. Wahlster and J. Helbig, eds. 2013. Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group
6. Доклад относно европейската конкурентоспособност за 2013 г. „Towards knowledge-driven Reindustrialisation“ („Към реиндустриализация, основана на знанието“) на адрес: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/europeancompetitiveness- report/files/eu-2013-eur-comp-rep_en.pdf и „Industrial Performance Scoreboard“ („Доклад за сравнителния анализ на резултатите в областта на промишлеността“) на адрес: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/files/scoreboard-2013_en.pdf.
7. Индустриализация на България (кр. на 40-те – кр. на 50-те години), http://www.bg-istoria.com/2012/12/18-40-50.html
8. Индустрия 4.0 – бъдещето на производството, Експерт БГ, 7 март 2016, достъпна на: https://www.expert.bg/Industriq-40—bydeshteto-na-proizvodstvoto–527232.html
9. Димитров, Д., С. Савов, Ив. Илиев и колектив. 1990. Развитие на индустрията в България, изд. „Наука и изкуство“, С., 1990.
10. Кънев, Евгений. 2019. Кратка хроника на новия български капитализъм, в. Капитал, 01#XXVII, 4-10.I.2019, изд. „Икономедия“ АД, стр. 8-10.
11. Пехливанов, Ив. 2010. Индустрията на България – вчера, днес и утре, в. Нова зора, бр. 13, 30 март 2010г.
12. на приватизацията в България, Профит.Бг, 4 март 2013, online на: https://profit.bg/v-presata/istoriya-na-privatizatsiyata-v-balgariya/
13. Българска Народна Банка, Информационен бюлетин, брой 1/1999, достъпен на: http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/public_bnb_p_m_b_199901_bg.pdf
14. Приватизацията в Република България (към 31 декември 2004 г.), Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/New-Private2004.pdf
15. Расте делът на аутсорсинг индустрията в БВП на България, http://infovarna.com/blog/расте-делът-аутсорсинг-индустрията/
16. Стефанов, Н. 2017. За социалистическата индустриализация на България и нейната критика, Поглед инфо, май 2017, online on: http://pogled.info/avtorski/Nako-Stefanov/za-sotsialisticheskata-industrializatsiya-na-balgariya-i-neinata-kritika.85567
17. Благоев, Д. 2018. Иновациите и регенеративната икономика (съвременни измерения и перспективи), Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения“, 30 ноември 2018 г., Свищов, ISBN: 978-954-23-1702-9, стр. 199-211
18. Marr, Bernard. 2016. Why Everyone Must Get Ready For The 4th Industrial Revolution, Forbs, 5th April 2016, online on: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/04/05/why-everyone-must-get-ready-for-4th-industrial-revolution/#7972b5133f90

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ДОБИВНИЯ СЕКТОР И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В СТРАНАТА (ПО ПРИМЕРА НА КОНКРЕТНИ РЕГИОНИ)

Доц. д-р Димитър Благоев
ABSTRACT

Една от основните функции осъществявани от големите индустриални предприятия (каквито са голяма част от предприятията попадащи в добивния сектор на българската икономика) е инвестиционната и тя е от съществено значение за осигуряване на икономически растеж и развитие на стопанския субект, региона и националната икономика, като цяло. Инвестициите на предприятията (без значение дали това ще бъдат преки чуждестранни инвестиции и/или национални, местни инвестиции) оказват ползотворно въздействие не само на осъществяващото ги предприятие, но и на региона в който то работи и е позиционирано. Тази полезност може да има различни измерения (както преки, така и косвени). Изследването на инвестиционната активност на индустриалните фирми от добивния отрасъл и проследяване на влиянието им върху общото икономическо развитие на регионите (в контекста на идентифициране на стимулиращи или ограничаващи фактори при динамичността на съвременната среда) е актуална проблематика. Целта на настоящата статия е да идентифицира инвестиционната активност на индустриалните фирми (общо и по-конкретно на тези от добивния сектор на икономиката) и динамиката на преките чуждестранни инвестиции в конкретни региони на страната, да проследи тяхната динамика в съпоставителен план с общото икономическо развитие на регионите, и като резултат да се определят положителните и негативните тенденции при инвестиционната активност на фирмите, факторите, които ги обуславят и значението им за регионалния и националния растеж на икономиката. За целта се решават следните конкретни задачи: (1) Дефиниране на теоретико-методически аспекти на инвестициите (в частност на ПЧИ); (2) Паралел между растеж и развитие, както на фирмено, така и на регионално равнище; (3) Осигуряване на подходяща статистическа информация (данни) за провеждане на анализ и постигане на целите на проучването; (4) Идентифициране на чуждестранните инвестиции в региона, за определен времеви период; (5) Сравнителен анализ на инвестиционната активност с темпа на изменение на икономическото развитие на региона; (6) Дефиниране на положителни и негативни тенденции при инвестиционната активност на фирмите.
За осъществяване на поставените задачи и постигане на заложената основна цел се използват методи като: литературен обзор, наблюдение, сравнение, експертни оценки и др.

KEYWORDS

инвестиции, предприятие, растеж, региони, ПЧИ

REFERENCES

1. Бояджиев, Р. 2020 Управление на портфейли от инвестиционни проекти в бизнес организациите, дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“, УНСС, София.
2. Георгиев, Ив. (2013) Основи на инвестирането, Издателски комплекс УНСС, София.
3. Sharpe,W.F., Alexander, G.J., Bailey, J.V. (1995) Investments (Fifth edition); Prentice Hall International Inc.
4. Стоянов, В. (1995) Финанси на предприятието (фирмата) – част II. София.
5. Ненков, Д. (2005) Оценка на инвестициите в реални активи., Университетско издателство „Стопанство“, София.
6. Rose, P.C. (1994) Money and Capital Markets, R.D. Irwin, Inc.
7- Марчев мл., Анг. (2012) Селекция на модели за управление на инвестиционни портфейли, Издателски комплекс УНСС, София.
8. Sullivan, A., Sheffrin, St. (2003) Economics:Principles in action.Upper Saddle River, New Jersey.
9. Игнатова, Л. (2019) Измери ме, ако можеш, в. Капитал, година XXVI, 21.XII.2018-3.I.2019, изд. „Икономедия“ АД, стр. 44.
10. Heinz D., Salvadori, Kurz & Neri (2016) Theories of Economic Growth – Old and New, online on: https://www.researchgate.net/publication/252313772_Theories_of_Economic_Growth_-_Old_and_New
11. Митов, К., Цветкова, М., Колева, Р., Дончева, Л. и др. (2016) Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия, Научен приоритет: Кризи и устойчиво развитие на СА Д.А. Ценов-Свищов, online на: http://eprints.ugd.edu.mk/10834/1/Proekt%20.pdf
12. Годишен отчетен доклад на Фондация “Приложни изследвания и комуникации” http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=20463.
13. Ненов, Т., Атанасов, Б. (2000) Ефективност и растеж на индустриалните фирми в съвременните условия. Варна, с. 39.
14. Haller A. (2008) Exporturile – factor de dezvoltare şi creştere economică, Performantica Publishing House, Iasi.
15. Haller A. (2012) Concepts of Economic Growth and Development. Challenges of Crisis and of Knowledge, Journal Economy Transdisciplinarity Cognition, Vol. 15, Issue 1, pp. 66-71.
16. *** (2019) Социално-икономически анализ на районите в Република България, Национален център за териториално развитие ЕАД, стр. 36.

ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ДОБИВНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Доц. д-р Димитър Благоев
ABSTRACT

Няма да сгрешим ако кажем, че иновациите са един от крайъгълните камъни за постигане на конкурентоспособност и основен фактор за трайно и устойчиво конкурентно предимство на фирмите. Особено актуално е тяхното значение през последните десетилетия, с развитието на информационните и комуникационните технологии, интернет на нещата и други съвременни технологии. Навлизането на съвременните технологии в т.нар. традиционни сектори на националната икономика, като сектора на добивната
промишленост е от ключово значение за модернизиране на процесите в нея и постигане на по-висока степен на ефективност. Основна цел на статията е да се проследи иновационната активност на предприятията от добивния сектор на българската икономика в съпоставка с общата за икономиката иновационна активност и с тази на възприеманите за най-иновативни стартъп фирми

KEYWORDS

иновации, индустрия, добивна промишленост, предприятие, икономика

REFERENCES

1. Kanter, R. M. (1984). The change masters: corporate enterpreneurs at work. George Allen & Unwin
2. Kanter, R. M. (2007). How vanguard companies create innovation, profits, growth, and social good. New York : Crown Business
3. Tidd, J. (1997). „Complexity, networks & learning: Integrative themes for research on innovation management“,. International Journal of Innovation Management
4. Mann, L. (2011). Creativity and Innovation in Business and Beyond. Routledge
5. Bilton, C, S. C. (2010). Creative Strategy: Reconnecting Business and Innovation
6. Albert N. Link, D. S. (2011). Innovation, Entrepreneurship, and Technological Change. Oxford Scholarship Online, глава 11
7. Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Д. Благоев (2013), Менидж-мънт на фирмените иновации и инвестиции – второ, преработено и допълнено издание, София, Издателски комплекс УНСС, стр. 185-220
8. Crosby, M. (2000), ‘Patents, Innovation and Growth’, The Economic Record, Vol. 76, No. 234,
9. Solow, R.M. (1956) ‘A Contribution to the Theory of Economic Growth’, The Quarterly Journal of economics, Vol. 70, No. 1, Feb. 1956, pp. 65-95, MIT Press
10. Nadiri, I. (1993) ‘Innovations and Technological Spillovers’, NBER Working Paper no. 4423
11. Damanpour, F. (1991), Organizational innovation — Ameta
– analysis of effects of determinants and moderators, The Academy of Management Journal, 34, pp. 555–590, doi: 10.1093/icc/dtw004
12. Crossan, M. M., & Apaydin, M., (2010), A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature, Journal of Management Studies, 47(6), pp. 1154–1191.
13. Watson, K., Scott, S. and Wilson, N. (1998) ‘Small business start-ups: success factors and support implications’, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 4, No. 3, pp. 217-238.
14. Zimmerman, M. and Zeitz, G. (2002) ‘Beyond Survival: Achieving New Venture Growth by Building Legitimacy’, The Academy of Management Review, Vol. 27, No. 3, pp. 414-431
15. Barron, J. and Hannan, M. (2002) ‘Organizational Blueprints for Success in High-Tech Start-Ups: Lessons from the Stanford Project on emerging companies’, California Management Review, Vol. 44, No. 3, pp. 8-36.
16. Ensley, M., Hmieleski, K. and Pearce, C. (2006) ‘The Importance of Vertical and Shared Leadership within New Venture Top Management Teams: Implications for the Performance of Startups’, The Leadership Quarterly, Vol. 17, No. 3, pp. 217-231
17. Brinchmann, J., Grichnik, D. and Kapsa, D. (2010) ‘Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planningperformance relationship in small firms’, Journal of Business Venturing, Vol. 25, No. 1, pp. 24-40
18. Yordanova, Z. (2018), Lean Startup Method Hampers Breakthrough Innovations and Company’s Innovativeness, International Journal of Innovation and Technology Management, Vol. 15, No. 2 (2018) 1850012 available at: DOI: 10.1142/S0219877018500128
19. Благоев, Д. (2013), Иновации и иновативност на фирма-та, София, Изд. Авангард Прима.
20. Sigam. Claudine and Leonardo Garcia (2012), Extractive Industries: Optimizing Value Retention in Host Countries, UNCTAD Geneva, New York, p.1
21. Bartos PJ (2007), Is mining a high-tech industry?Investigations into innovation and productivity advance. Resources Policy, 32:149–158
22. Dunbara, Scott, Allan Mossb, John Daviesc, and James McKinnelld, 2016, Paths for Innovation in the Mining Industry, Working Paper, available online: https://www.researchgate. net/publication/299240932_Paths_for_Innovation_in_the_ Mining_Industry
23. 100 Innovations in the Mining Industry, Mining Association of Canada, available online on: www.oma.on.ca/en/ontariomining/resources/minalliance_100_innovations_ en.pdf, посетен на 14.07.2019, 14:58.

ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ДОБИВНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Бр. 7/2019 г.

Резюме
Няма да сгрешим ако кажем, че иновациите са един от крайъгълните камъни за постигане на конкурентоспособност и основен фактор за трайно и устойчиво конкурентно предимство на фирмите. Особено актуално е тяхното значение през последните десетилетия, с развитието на информационните и комуникационните технологии, интернет на нещата и други съвременни технологии. Навлизането на съвременните технологии в т.нар. традиционни сектори на националната икономика, като сектора на добивната промишленост е от ключово значение за модернизиране на процесите в нея и постигане на по-висока степен на ефективност. Основна цел на статията е да се проследи иновационната активност на предприятията от добивния сектор на българската икономика в съпоставка с общата за икономиката иновационна активност и с тази на възприеманите за най-иновативни стартъп фирми
Ключови думи: иновации, индустрия, добивна промишленост, предприятие, икономика

No. 7/2019

INNOVATIONS AND INNOVATION ACTIVITY OF THE COMPANIES FROM THE EXTRACTIVE SECTOR OF THE BULGARIAN ECONOMY
Assoc. Prof. Dr. Dimitar Blagoev, e-mail: blagoev@unwe.bg
Industrial Business Department, Business Faculty, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
We will not make a mistake if we say that innovation is one of the cornerstones for achieving competitiveness and a key factor for a sustainable competitive advantage of companies. Particularly relevant is their importance in recent decades, with the development of information and communication technologies, the Internet of things and other modern technologies. The implementation of modern technologies in the so-called “traditional sectors” of the national economy, as the extractive industries is key to modernising its processes and achieving a higher level of efficiency. The main purpose of the article is to trace the innovation activity of the companies in the extractive sector of the Bulgarian economy in comparison with the innovation activity in total for the economy and the perceived for the most innovative-startup companies.
Keywords: Innovation, Industry, Extracting Industry, Enterprise, Economy

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.