Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

OPTIMIZING THE QUANTITY OF EXPLOSIVE ENERGY DURING THE PRODUCTION EXPLOSIONS IN THE CHELOPECH MINE TO ACHIEVE EFFECTIVE FRACTURE

Д-р инж. Цветан Балов
ABSTRACT

Взривното раздробяване на скалните масиви е сложен физически процес, за който са извършени и продължават да се извършват разнообразни изследвания. За подобряване на резултатите от пробивно-взривните работи в рудник „Челопеч“ е необходимо периодично да се извършват наблюдения, получените данни да се обработват и да се извеждат зависимости, отразяващи конкретните условия. В статията е разгледано оптимизирането на количеството взривна енергия при производствените взривявания като предпоставка за получаване на ефективно раздробяване, Крайният резултат в следствие на приложените промени в реална среда е повишаване на зърнометричния състав на къс 460 mm, а в същото време процентът негабарити остава същият.

KEYWORDS

пробивно-взривни работи, раздробяване, вибрации

REFERENCES

1. Балов, Цв. Докторска дисертация „Оптимизация на параметрите на пробивно-взривните работи в рудник „Челопеч“. МГУ „Св. Иван Рилски“, 2021 г.
2. Георгиев, Н. Сеизмични измервания при масови взривявания в подземни условия. 2004. С.
3. Годишен Работен Проект за добив и преработка на златно-медни руди в рудник „Челопеч“, 2019, 145 с.
4. Стефанов Др. Механизъм на взривното разрушаване на слоеста среда изградена от разнородни скали. Сб. докл. Юбил. научна сесия на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов”, кн. 2, София, 1982.
5. Стефанов Др. Определяне на възможността за ефективно използване на кинетичнате енергия на взривените късове за допълнително раздробяване. Рудодобив, 1980/11.
6. Стефанов, Д. Гърков, И. Подземен рудодобив – 2 (Избрани глави от Подземния рудодобив София, 2016 г.
7. Charles H.Dowding “Blast Vibration Monitoring and Control” – ISBN 0- 9644313-0, USA, 1985
8. ISO 2631-2 Оценка на човешкото излагане на влиянието на взриво- сеизмичното въздействие в сгради (1-80 Hz) ,Jonson, D. Nitro Consult AB, „Cautious blasting in densely”.

МЕТОДИКА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЛНИТЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ”

Д-р инж. Цветан Балов
ABSTRACT

В настоящата статия е разгледана методика за непосредствено инструментално измерване на вълните на напрежения при пробивно-взривни работи в рудник „Челопеч”. Анализът на резултатите от измерванията цели повишаване на общата ефективност на взривните работи за производствените взривявания чрез намаляване сумарната дължина на взривните дупки и сондажи, разхода на взривно вещество, средства за взривяване и разходи на труд;

KEYWORDS

пробивно-взривни работи, зърнометрия, сеизмика

REFERENCES

1. Балов, Цв. 2021 г. Докторска дисертация „Оптимизация на параметрите на пробивно-взривните работи в рудник „Челопеч“. МГУ „Св. Иван Рилски“.
2. Георгиев, Н. Сеизмични измервания при масови взривявания в подземни условия. 2004. С.
3. Годишен Работен Проект за добив и преработка на златно-медни руди в рудник „Челопеч“, 2019, 145 с.
4. Стефанов Др. 2021 г. Механизъм на взривното разрушаване на слоеста среда изградена от разнородни скали. Сб. докл. Юбил. научна сесия на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов”, кн. 2, София, 1982.
5. Стефанов Др. 1980. Определяне на възможността за ефективно използване на кинетичнате енергия на взривените късове за допълнително раздробяване. Рудодобив,11.
6. Стефанов, Д. Гърков, И. 2016 г. Подземен рудодобив – 2 . Избрани глави от Подземния рудодобив София.
7. Charles H.Dowding “Blast Vibration Monitoring and Control” 1985.  ISBN 0- 9644313-0, USA.
8. ISO 2631-2 Оценка на човешкото излагане на влиянието на взриво- сеизмичното въздействие в сгради (1-80 Hz) ,Jonson, D. Nitro Consult AB, „Cautious blasting in densely”.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.