Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ НА БИТОВИ ХИБРИДНИ СИСТЕМИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

ас. инж. Марио КАРАДЖОВ
ABSTRACT

Представени са етапите и изискванията за проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на битови хибридни системи с използване на природен газ в България, с цел постигане на енергийна ефективност.

KEYWORDS

битови хибридни системи

REFERENCES

1. Закон за устройство на територията (ЗУТ) – в сила от 31.03.2001 г., последно изм. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.
2. Закон за енергетиката (ЗЕ); Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 май 2019 г.
3. Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП); Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г. – последно изм. и доп. ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г.
4. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ) – приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г. – изм ДВ бр.60 от 20.07.2018г.
5. Бояджиев М., Георгиев Л., 2020 г. Управление на газовата инфраструктура – Изд. къща МГУ “Св. Ив. Рилски“;
6. Лекция на проф. Стоян К. Стоянов от 01.10.2010 г. по „Конвенционални и интелигентни методи за оптимизация” в изпълнение на ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.04/40 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПРЕД ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ

ас. инж. Марио Караджов
ABSTRACT

Представени са проблемите, които възникват в областта на битовата газификация в резултат на повишените цени на природния газ и необходимостта от комбинирането му с други енергоизточници

KEYWORDS

битови хибридни отоплителни системи

REFERENCES

1. проф. В. Милчев и колектив. 1989 г. Топлотехника. – ДИ ”Техника”, София.
2. Данни от МОСВ – Информация за вносители на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, относно техните задължения по силата на Регламента на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) – версия 2.6, февруари 2020 г. Европейска комисия, Генерална дирекция „Действия по климата“ (DG Clima):
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
3. Закон за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/; Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г.-последно допълнение ДВ бр. 105 от 11.12.2020г.
4. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ) – приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г. – изм ДВ бр.60 от 20.07.2018г.

ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПРЕД ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ

Ас. инж. Марио Караджов
ABSTRACT

Представени са проблемите, които възникват в областта на битовата газификация в резултат на неясна формулировка в чл. 151, т.10 на ЗУТ относно Разрешение за строеж на сградни газопроводни инсталации.

KEYWORDS

ЗУТ – Закон за устройство на териториите, битова газификация

REFERENCES

1. Закон за устройство на територията (ЗУТ).
2. Закон за енергетиката (ЗЕ).
3. Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
4. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ);
5. Бояджиев М., Георгиев Л., 2020г. Управление на газовата инфраструктура – Изд. къща МГУ “Св. Ив. Рилски“
6. Николов, Г. К. Tранспорт и съхранение на нефта и газа, Минно-геоложки университет, София, 1993 г., с. 303, ISBN 5-247-00646-1

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.