Skip to content Skip to footer
Гл. ас. д-р Даниел Йорданов
РЕЗЮМЕ

За да функционира една компания е необходимо тя да постоянно да се усъвършенства. Усъвършенстването в определена степен води до повишаване на нейната конкурентоспособност, което от своя страна е условие за жизнеспособността на компанията. Темата конкурентоспособност е актуална винаги сред научната общност и е широко застъпена. В доклада са разгледа няколко „концептуални“ метода за оценка конкурентоспособността, някой от тях са по-широко известни други не.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

конкурентоспособност, оценка на фирмената конкурентоспособност

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    ОПИК 2014 2020, с.11, достъпна на https://opic.bg/uploads/2016/10/operativna-programa-1.pdf (20.09.2020)
2.    Дочев, Иван. Конкурентоспособност на фирмите. – Сборник с доклади: XIII практикоприложна конференция. „Българските индустриални фирми в обединена Европа“;
3.    Yordanov, D., Consumer Assessment of the Quality of Transport Services and Guidelines to Increase Their Competitiveness;  Economic Alternatives, 2019, Issue 4, pp. 573
4.    Sterev N., COMPETITIVE CHANGES OF FOOD PRODUCTION IN BULGARIA, ACTA Oeconomia 13 (1) 2014, рр. 109-122
5.    Илиев Й., (2011) „Основни термини използвани в учебния процес“ Том 1, Икономика А-Н, изд. Симолини 94. стр. 452- 453
6.    Ламбен Жан-Жак, Стратегический маркетинг – Европейская перспектива, СП: Наука, 1996;
7.    Маринов, Г. и др. Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност. –  София: Информа интелект. 2009;
8.    Портър, М. Конкурентна стратегия, София: Класика и стил, 2010;
9.    Тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средните фирми. – София: Некст, 1997;
10.    Щерев, Н. Маркетинг на индустриалната фирма. – София: УИ Стопанство, 2010;
11.    Ламбен, Ж. Ж.  Менеджмент, ориентированный на рынок.СП: Питер, 2005;
12.    Логинова, Н., Хр. Първанов. Организация предпринимателской деятельности на транспорте, СП, СПбГИЕУ, 2011;
13.    Минков, Ил., И. Петров. Планиране и анализ на индустриалното предприятие. Варна: Изд. Наука и икономика, 2005
14.    Porter, M. Competitive Strategy, New York: free Press, 1980
15.    Йорданов, Д. „Методически аспекти при оценка на конкурентоспособността“, сборник МК „Глобализъм, регионализъм и сигурност“, ИК УНСС, София, 2013 г. стр. 284-290
16.    Йорданов, Д, „Развитие и усъвършенстване на транспортното предприемачество“ – дисертационен труд, УНСС, София, 2013 г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.