Skip to content Skip to footer
Инж. Георги Атанасов
РЕЗЮМЕ

В статията са представени етапите на проектирането и изработването, както и възможните области на приложение на специализирана минна машина, предназначена основно за превоз на хора и взривни материали. Тази машина, при необходимост, след монтиране на хидравлична платформа или друго оборудване, може да се прилага и за други дейности, например за обезопасяване на минни изработки с голяма височина, недостъпни по друг начин или за зареждане на взривни дупки или сондажи с взривни вещества. Разгледани са основните възли и компоненти на машината, като е обърнато внимание на особеностите, иновациите и предимствата в конструкция.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

минна спомагателна лекотоварна машина, подземен рудничен транспорт

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Deutz 2016. Order no. 0031 2264/05/2016/MC-M/Datenblatt_3_6_En_web.
2.    DANA 2020. 18.1505.01 /Application Feasibility.
3.    БДС EN ISO 3449:2008.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.