Skip to content Skip to footer
Доц. д-р инж. Аспарух Камбуров, доц. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

Тази публикация описва разработването на университетски ГИС портал и уеб приложение, което позволява качване на граници на планираните проучвателни зони (в различни ГИС формати) и анализ на евентуални конфликти със съществуващите санитарно-охранителни зони. Всички услуги са създадени с продуктите ESRI Enterprise 10.7.1. (Server, Portal, Datastore, Pro и Web AppBuilder), лицензирани от ЕСРИ България за научно-изследователски и образователни цели в МГУ „Св. Иван Рилски”. Данните по проекта са получени по Закона за достъп до обществена информация. Уеб приложението осигурява удобен и интерактивен достъп до данни за широк кръг потребители в минералносуровинната промишленост, включително минни компании, държавни институции и академичен сектор.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

 ГИС, ArcGIS, уеб приложение, облачни технологии

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Камбуров, А. Уеб-базирана ГИС за управление на данните от учебните практики в специалността „Маркшайдерство и геодезия“. Минно дело и геология, 2017, №8-9, 38-43. ISSN 0861-5713.
2. Kamburov, А., T. Slavova, T.Nemska, D. Karshev. Enhancing geo-literacy: cloud-based GIS as innovative informal educational tools. –In: Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria. ISSN 1314-0604.
3. Камбуров, А., И. Митев. Уеб-приложение за анализ на конфликти между проучвателни концесии и учредени санитарно-охранителни зони. -В: Сборник с доклади от ХV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми“, Варна, 3-7 юни 2019. Том 1, 297-302. ISSN 2535-0854.
4. Митев, И. Основни положения при численото моделиране на метро тунел по нов австрийски тунелен метод. Минно дело и геология, 2018/7.
5. Митев, И. Числен модел с анализ на статическо натоварване на конструкция в аварийно състояние на автомобилен тунел и последващо аварийно укрепване. Технологии и практики при подземен добив и минно строителство. 2018/9 ISSN: 1314-7056.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.