Skip to content Skip to footer

МЯСТО НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ТРАДИЦИИ, СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Доц. д-р Димитър Благоев
РЕЗЮМЕ

Индустриалният сектор на българската икономика традиционно се определя като структуроопределящ сектор, а добивната промишленост, като част от сектора заема подобаващо значение както при осигуряване на заетост (особено в някои райони на страната), така и при формиране на БВП. Статията цели да разгледа в ретроспективен план развитието на българската индустрия, традициите, количествените натрупвания, които са довели до качествените ѝ изменения и да акцентира върху състоянието, тенденциите и предизвикателствата пред добивния отрасъл през последните години, базирайки се на миналия опит и традиции.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

индустрия, добивна промишленост, предприятие, икономика, БВП

РЕФЕРЕНЦИИ

1. For a European Industrial Renaissance, {SWD(2014) 14 final}, http://cor.europa.eu/en/activities/stakeholders/Documents/Com%202014-14.pdf
2. Hermann, Pentek, Otto. 2016. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios.
3. Информационна база на агенцията за приватизация, достъпна на: http://www.priv.government.bg/upload/tables/aktivi580B_2012.pdf
4. Jürgen Jasperneite, 2012. Was hinter Begriffen wie Industrie 4.0 steckt in Computer & Automation, 19 Dezember 2012
5. Kagermann, H., W. Wahlster and J. Helbig, eds. 2013. Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group
6. Доклад относно европейската конкурентоспособност за 2013 г. „Towards knowledge-driven Reindustrialisation“ („Към реиндустриализация, основана на знанието“) на адрес: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/europeancompetitiveness- report/files/eu-2013-eur-comp-rep_en.pdf и „Industrial Performance Scoreboard“ („Доклад за сравнителния анализ на резултатите в областта на промишлеността“) на адрес: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/files/scoreboard-2013_en.pdf.
7. Индустриализация на България (кр. на 40-те – кр. на 50-те години), http://www.bg-istoria.com/2012/12/18-40-50.html
8. Индустрия 4.0 – бъдещето на производството, Експерт БГ, 7 март 2016, достъпна на: https://www.expert.bg/Industriq-40—bydeshteto-na-proizvodstvoto–527232.html
9. Димитров, Д., С. Савов, Ив. Илиев и колектив. 1990. Развитие на индустрията в България, изд. „Наука и изкуство“, С., 1990.
10. Кънев, Евгений. 2019. Кратка хроника на новия български капитализъм, в. Капитал, 01#XXVII, 4-10.I.2019, изд. „Икономедия“ АД, стр. 8-10.
11. Пехливанов, Ив. 2010. Индустрията на България – вчера, днес и утре, в. Нова зора, бр. 13, 30 март 2010г.
12. на приватизацията в България, Профит.Бг, 4 март 2013, online на: https://profit.bg/v-presata/istoriya-na-privatizatsiyata-v-balgariya/
13. Българска Народна Банка, Информационен бюлетин, брой 1/1999, достъпен на: http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/public_bnb_p_m_b_199901_bg.pdf
14. Приватизацията в Република България (към 31 декември 2004 г.), Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/New-Private2004.pdf
15. Расте делът на аутсорсинг индустрията в БВП на България, http://infovarna.com/blog/расте-делът-аутсорсинг-индустрията/
16. Стефанов, Н. 2017. За социалистическата индустриализация на България и нейната критика, Поглед инфо, май 2017, online on: http://pogled.info/avtorski/Nako-Stefanov/za-sotsialisticheskata-industrializatsiya-na-balgariya-i-neinata-kritika.85567
17. Благоев, Д. 2018. Иновациите и регенеративната икономика (съвременни измерения и перспективи), Международна научно-практическа конференция „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения“, 30 ноември 2018 г., Свищов, ISBN: 978-954-23-1702-9, стр. 199-211
18. Marr, Bernard. 2016. Why Everyone Must Get Ready For The 4th Industrial Revolution, Forbs, 5th April 2016, online on: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/04/05/why-everyone-must-get-ready-for-4th-industrial-revolution/#7972b5133f90

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.