Skip to content Skip to footer
Цветан Цветков, инж. Стефан Григоров
РЕЗЮМЕ

За устойчиво развитие в минният отрасъл трябва да се съди с известни условности. За да има устойчиво развитие трябва изходна точка. Коя е тази точка в отрасъла – края на плановата икономика или началото на периода на утвърждаването на пазарните отношения свързани с влизането в действие на Закона за подземните богатства (ЗПБ) през 1999 г. С плановата икономика се свързва държавното финансиране на изучаване на геоложкият строеж на територията на страната. Някак си пропуска факта, че се работеше се с т.н. крайна печалба (преразпределение на печалбата от целия отрасъл (проучване, добив, преработка, металургия, крайна продукция, търговия).
През 90-те години на отминалия век, икономиката от централно планирана премина към свободна пазарна. Държавата прие явна тенденция да се дистанцира от минният отрасъл по начин като нормативно, не ясно се извърши преминаването без изградена и функционираща пазарна среда. Минната индустрия освен рязко съкращаване на средствата от държавния бюджет за национални изследвания, остана и без централен орган за управление.
В извод може да се заключи, че:
– При сравнение на показателите при плановата икономика и пазарната в областта на минната индустрия за развитие не може да се говори.
– При сравнение на показатели от влизането в действие на ЗПБ от 1999 г. до 2016 г. при утвърждаването на пазарните отношения може да се говори за стабилизиране на състоянието на минния отрасъл. Свидетелство за това са годишните отчети на съответните министри на МОСВ, МП, МИ, МИЕ, МИЕТ, МРРБ, МЕ през годините на този период. Подобен, обобщаващ документ е и анализа за минния бранш изнасян на празника на деня на миньора през втората половина на м. август.

КЛЮЧОВИ ДУМИ
РЕФЕРЕНЦИИ

1. Развитие на минерално-суровинната база в НР България през 25-те години народна власт. Юбилеен годишник, изд.Техника, т.ХVIII, 1969 г. Редакционна статия.
2. М. Павлович и др. Геологичното картиране за 25 г. народна власт. Юбилеен годишник, изд.Техника, т.ХVIII, 1969 г.;
3. Р. Димитров, М. Андреев. Развитие на металометричното търсене в НР България. Юбилеен годишник, изд.Техника, т.ХVIII, 1969 г.;
4. Р. Доков и др. Състояние и перспективи на минерално-суровинната база на НР България. Изд.Техника, 1989г.;
5. Хр. Дачев. 25 години научноизследователски работи в областта на геологията на полезните изкопаеми. Изд.Техника, 1989.
6. Хр. Дачев, Димчо Йосифов. Резултати и насоки за изучаването на дълбочинния строеж на територията на България във връзка с търсенето на полезни изкопаеми. Изд.Техника, 1989г.;
7. Б. Богданов, 1987 г. Медните находища в България. Изд. Техника.;
8. Ил. Божков, 2007. Уранови находища в България – състояние и перспективи за добив. –М. дело и геология, 3.;
9. Р. Димитров, и др.1988 г. Оловно-цинковите находища в България. Изд. Техника.;
10. Г. Канурков, 1988. Железно-рудните находища в България. Изд. Техника.;
11. В. Милев, Станев, В. Иванов. 1996. Добитите руди в България 1878 – 1995.статистически справочник. Изд. Земя.;
12. М. Андреевич и др, 1988. Неметални полезни изкопаеми в България. Изд.Техника, т. I и II.;
13. Бл. Петров. Естествени декоративнооблицовъчни скали в България, 1994. Изд. АХП на СБХ.;
14. Шишков, Г., М. Кехайова, Св. Стайкова. 1986. Въглища и въглищни басейни в България. СУ ”Св. Климент Охридски”.;
15. Сл. Гавазов, Б. Миленов. 2002 г. Състояние и проблеми в производството на българските декоративни скали. Международна научно-техническа конференция;
16. В. Ковачев и др. 2002 г. Някои актуални проблеми на българската геология. Международна научно-техническа конференция;
17. Г. Константинов, И. Христов. 2002 г. Състояние, перспективи и проблеми при добива и преработката на подземните богатства в РБългария. Международна научно-техническа конференция;
18. В.Милев, Ив. Марков. 2002 г. Добивът на подземни богатства в Република България за периода 1878-2000г. Международна научно-техническа конференция.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.