Skip to content Skip to footer

ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ВЗРИВНА ЕНЕРГИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЗРИВЯВАНИЯ В РУДНИК “ЧЕЛОПЕЧ” ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО РАЗДРОБЯВАНЕ

Д-р инж. Цветан Балов
РЕЗЮМЕ

Взривното раздробяване на скалните масиви е сложен физически процес, за който са извършени и продължават да се извършват разнообразни изследвания. За подобряване на резултатите от пробивно-взривните работи в рудник „Челопеч“ е необходимо периодично да се извършват наблюдения, получените данни да се обработват и да се извеждат зависимости, отразяващи конкретните условия. В статията е разгледано оптимизирането на количеството взривна енергия при производствените взривявания като предпоставка за получаване на ефективно раздробяване, Крайният резултат в следствие на приложените промени в реална среда е повишаване на зърнометричния състав на къс 460 mm, а в същото време процентът негабарити остава същият.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

пробивно-взривни работи, раздробяване, вибрации

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Балов, Цв. Докторска дисертация „Оптимизация на параметрите на пробивно-взривните работи в рудник „Челопеч“. МГУ „Св. Иван Рилски“, 2021 г.
2. Георгиев, Н. Сеизмични измервания при масови взривявания в подземни условия. 2004. С.
3. Годишен Работен Проект за добив и преработка на златно-медни руди в рудник „Челопеч“, 2019, 145 с.
4. Стефанов Др. Механизъм на взривното разрушаване на слоеста среда изградена от разнородни скали. Сб. докл. Юбил. научна сесия на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов”, кн. 2, София, 1982.
5. Стефанов Др. Определяне на възможността за ефективно използване на кинетичнате енергия на взривените късове за допълнително раздробяване. Рудодобив, 1980/11.
6. Стефанов, Д. Гърков, И. Подземен рудодобив – 2 (Избрани глави от Подземния рудодобив София, 2016 г.
7. Charles H.Dowding “Blast Vibration Monitoring and Control” – ISBN 0- 9644313-0, USA, 1985
8. ISO 2631-2 Оценка на човешкото излагане на влиянието на взриво- сеизмичното въздействие в сгради (1-80 Hz) ,Jonson, D. Nitro Consult AB, „Cautious blasting in densely”.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.