Skip to content Skip to footer

ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТУНЕЛИ – ГЕОЛОЖКО И КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ

Проф. д-р инж. Николай Жечев
РЕЗЮМЕ

Съществуващите пътни тунели в Република България са изградени без връзки между отделните тръби, което не обезпечава безопасността при пожар. От друга страна, липсата на хидроизолиране и некачественото изпълнение пораждат проблеми с конструктивната сигурност и срока на експлоатация.
Упоменатите два факта налагат тотална реконструкция на съществуващите пътни тунели и привеждането им в съответствие с европейските изисквания за сигурност и трайност. За разлика от новите строежи, реконструкцията е с много ограничителни условия, което поражда особености в техническите решения. Тези особености рефлектират в геоложките проучвания, обследването, планиране на функционалните и усилващи дейности, математическото моделиране, земетръсното изследване, строежа на нови напречни връзки, планирането на пробивно-взривни работи, хидроизолирането, вентилацията и пожароустойчивостта.
Изследването е направено във връзка с решението на технически проблем при реконструкцията на тунел „Витиня“. Разглеждат се особеностите в геоложките проучвания и конструктивното обследване. Получените резултати обогатяват теорията и практиката на тунелостроенето при специфичните условия на реконструкция.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

тунелостроене, пътни тунели, реконструкция, конструктивно обследване

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Жечев, Н., Крепежни конструкции и облицовки. Издание на МГУ „Св.Иван Рилски“, София 2012.
2.    Zhechev, N., Specifities in modelling and realization of  tunnels under the mining method at shallow depths, 2-ра конференция с межд. участие, Девин 2010.
2.    Жечев, Н., Оптимизиране на връзката между съществуващ и нов тунел, 6-та конференция с межд. участие, Девин 2018,

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.