Skip to content Skip to footer
инж. Красимир Кадифейкин, Инж. Георги Владиславов, Инж. Стилян Стоянов
РЕЗЮМЕ

Качествените показатели на подаваните въглища от рудник „Трояново-3“ са регламентирани в споразумения с контрагентите. Въглищата се опробват в пробовземащата система на рудника в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 13909:2017 (Механизирано вземане на проби от движещ се поток) и се окачествяват в Изпитвателната въглехимическа лаборатория, която е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Реализацията на въглища, отговарящи на изискванията на консуматорите и постигане на договорените за отчетните периоди показатели в споразуменията за доставка налага непрекъснат процес по управление на качествените показатели на въглищата. Този процес се изразява в провеждане на геолого-проучвателни мероприятия, дейности по пластово-браздово и сондажно опробване, стандартизирано пробовземане, оперативен контрол чрез внедрената в рудника Автоматизирана система за управление на качеството и седмично и сменно планиране на добивните работи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

въглища, управление на качествените показатели, лабораторен анализ, йонизиращи лъчения, система за управление на качеството

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Попиц Р., В. Пенчев. 1989. Живот с радиация, стр. 175
2. Попиц Р., В. Пенчев, Б. Константинов. 1976. Йонизиращи лъчения и лъчезащита, стр. 252
3. Иванова Н., 2020. Йонизиращи лъчения и безопасна работа с тях, стр. 120
4. Ангелова М. и кол., 1990. Йонизиращи лъчения. Приложения, защита и контрол, стр. 345
5. БДС ISO 13909-8:2017 Черни и антрацитни въглища и кокс. Механизирано вземане на проби
6. БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране
7. Закон за безопасно използване на ядрената енергия, обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г.);
8. Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, приета с ПМС № 93 от 4.05.2004 г., обн., ДВ, бр. 41 от 18.05.2004 г., изм. и доп., бр. 53 от 5.07.2019 г.
9. Наредба за условията и реда за уведомяване на АЯР за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с ИЙЛ и при превоз на радиоактивни вещества, приета с ПМС № 188 от 30.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2017 г.
10. Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, приета с ПМС № 283 от 19.10.2015 г., обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., доп., бр. 53 от 5.07.2019 г.
11. Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, приета с ПМС № 35 от 20.02.2015 г., обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.2015 г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.