Skip to content Skip to footer
Доц. д-р инж. Стефан Пулев
РЕЗЮМЕ

В тази статия се анализират особеностите на вибрацион-ните пресевни уредби тип „Банан“. Те се характеризират с изключителна производителност и ефективност и малка дебелина на слоя от пресяван материал. Тези високо ско-ростни машини могат да включват от два до шест наклонени участъка, вариращи от 45о в началото до нулев наклон в края. Стръмната захранващата част осигурява транспорти-ране на материала с висока скорост и бързо преминаване на фините частици в подситовото пространство. В средните участъци от пресевната повърхност се постига тънък слой на материала и лесно преминаване на отделните частици през отворите на ситото. В последния участък се създават условия за безпрепятствено преминаване и на трудните частици. Поради многобройните им предимства е препоръчително използването на този тип сита в минно-обогатителното производство.

Ключови думи

технологични взривявания,  параметри, взривно-сеизмично въздействие

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Цветков, Х. Ц. Обогатителни машини. Техника, С.,1988.
2. Денев, Ст. Ил. Трошене, смилане и пре-сяване на полезни изкопаеми. Техника, С.,1964.
3. Серго, Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. Москва “Недра”,1985, 282 с.
4. Андреев, С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаем,х. Москва, Недра, 1980, 415 с.
5. Пулев, Ст. Условия на самоочистване на вибрационните пресевни уредби,  Международна научна конференция ВСУ’2015, 4-5 юни 2015, София, Доклади том II, с. 65-70.Международна научна конференция ВСУ”2015, 4-5 юни 2015, София, Доклади том II, с. 65-70.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.