Skip to content Skip to footer

ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ, ВЪЗПРИЕТИ ПРИ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА СКЛОНОВА УСТОЙЧИВОСТ В РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ“

инж. Иван Василев
РЕЗЮМЕ

Неочакваното разрушаване на скалните откоси в откритите рудници може да доведе до икономически проблеми и материални загуби, свързани с унищожаване на оборудване и инфраструктура. Свличания, които обхващат повече от една берма, обикновено имат много тежки последици, в най-лошия случай свързани със загуба на техника и човешки животи. Ето защо стабилността на бордовете е от решаващо значение за нормалното развитие и експлоатация на всеки открит рудник.
Опитът показва, че за да имаме абсолютно стабилни откоси, ние трябва да работим при много малки генерални наклони. Но това, разбира се, е икономически неизгодно. Ето защо, ние сме принудени да приемем по-различен подход на работа, който ни задължава непрекъснато да изследваме движенията на скалните маси. Основно изискване на този подход е постоянно определяне и анализ на причините за движението на скалите, особено в райони с напукани и много „слаби“ скали, много високи нива на подземните води, неблагоприятни ориентации или пресичане на разломи и т.н.
Поради тази причина „Елаците-Мед“ АД стартира проект за изграждане на комплексна система за мониторинг на откосите с пълно покритие на целия рудник „Елаците“.
Настоящата публикация описва различните подходи и практики, възприети при анализа на данните, придобити от системата за мониторинг. Някои практически методи, прилагани за контрол на стабилитета в рудник „Елаците“ могат да бъдат използвани в други рудници с подобни геоложки и хидрогеоложки условия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

скални откоси, свличания, система за мониторинг на откосите

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Чобанов, К., А. Андреев, Н. Чомпалова. Проблеми и възможности за етапно разширение на рудник „Елаците“, България. XI-та Национална конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми. Варна, 2011 г.
2. Иванов, И., Ив. Василев, Г. Петров. Проект за изграждане на наблюдателна система за следене на деформации в бордовете на открит рудник „Елаците“. 2010 г. Фаза: Идейна. Архив на „Елаците-Мед“ АД.
3. Солитех АД. Инвестиционен проект за комплексна система за автоматизиран мониторинг и ранно предупреждение на открит рудник „Елаците“. 2012 г. Архив на „Елаците-Мед“ АД.
4. Василев, Ив., И. Иванов и Г. Петров – Проектиране и реализация на автоматизирана мониторингова система за изследване на деформации в бордовете на открит рудник. VІ-та Международна конференция по геомеханика. Варна, 2014 г.
5. Маждраков М., И. Иванов, Ив. Василев и Д. Бенов – Методи за изследване на деформации в бордовете на открит рудник „Елаците“. XIII-та Национална конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми. Варна, 2015 г.
6. Василев, Ив., Ж. Ялъмов. Модерна наземна радарна система наблюдава устойчивостта на откосите в рудник „Елаците“. Минно дело и геология, 2014/7-8, стр. 45-50.
7. Василев, Ив., И. Иванов. Приложение на дълбочинните репери като част от системата за следене на деформации в бордовете на открит рудник „Елаците”. V-та Международна конференция по геомеханика. Варна, 2012 г.
8. Василев Ив., Н. Тошков. Наблюдение на склоновата устойчивост в открит рудник „Елаците“. V-та Национална конференция по технологии и практики при подземен добив и минно строителство. Девин, 2016 г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.