Skip to content Skip to footer
инж. Васил Генчев, д-р инж. Петър Бодуров, инж. Николай Колев
РЕЗЮМЕ

В световен мащаб минната индустрия показва тенденция за добив на руди с все по-ниски съдържания на полезния компонент. Това означава, че минните предприятия трябва да преработват все повече рудна маса, за да имат постоянен добив на съответния полезен компонент, което е свързано с по-големи производствени разходи и инвестиции в разширяване на производствените мощности. Сериозни изследвания в по-ефективната преработка на минералните суровини през последните години се правят от български екип, който предлага иновативно решение в областта на смилането на руди и циментен клинкер с внедряването на нов вид мелещи тела „Рело“ (Relo grinding media). В статията са представени последни резултати от лабораторни тестове на смилане в английска лаборатория и съпоставката им с получени резултати от проведени промишлени тестове в обогатителна фабрика в България. Използвана е стандартна лабораторна мелница с полезен обем от 22 литра за сравнителни лабораторни тестове на смилане. Резултатите от тестовете показват средно 14% по-висока производителност на мелещи тела „Рело“ по новообразуван клас материал спрямо стандартните мелещи тела – топки. Основният извод от направените тестове е, че енергийната ефективност на смилането може да се подобри значително чрез замяната на сферичните мелещи тела с мелещи тела „Рело“.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

мелещи тела, енергийна ефективност, смилане, топкови мелници

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Ballantyne, Grant & Powell, Malcolm. (2014). Benchmarking comminution energy consumption for the processing of copper and gold ores. Minerals Engineering. 65. 109–114. 10.1016/j.mineng.2014.05.017.
2.    Bodurov P., Genchev V. (2015). New and more effective grinding bodies for drum mills, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), ISSN: 3159-0040, Vol. 2, Issue 9, September, 2516-2520.
3.    Bodurov P., Genchev V. (2017). Industrial tests with innovative energy saving grinding bodies, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology(JMEST), ISSN: 2458-9403, Vol. 4, Issue 1, January, 6498-6503.
4.    Bond, F.C. (1961). Crushing and grinding calculations, Allis-Chalmers Manufacturing Company, reprinted from British Chemical Engineers.
5.    Bouchard J., LeBlanc G., Levesque M., Radziszewski P. and Georges-Filteau D. (2017). Breaking down energy consumption in industry grinding mills. 49th Annual Canadian Minerals Processors Conference Proceedings, pp 25-35, Ottawa, Canada.
6.    Hassanzadeh, Ahmad. (2017). The Effect of Make-up Ball Size Regime on Grinding Efficiency of Full-scale Ball Mill.
7.    Jankovic, Alex & Valery, Walter & La Rosa, David. (2003). Fine grinding in the Australian mining industry.
8.    Massola C., Chaves A., Albertin E. (2016). A discussion on the measurement of grinding media wear.  Journal of Materials Research and Technology, Volume 5, Issue 3, July–September 2016, Pages 282-288
9.    McIvor R. (2013).  Why do we need such a high recirculating load on our ball mill? Metcomtech Grinding Bulletin Issue 4, February 2013.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.