Skip to content Skip to footer

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ В РУДНИК „ТРОЯНОВО-СЕВЕР“, „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

инж. Светла Костова, Инж. Ивайло Василев, Инж. Иван Гидиков
РЕЗЮМЕ

При изземване на откривката в рудник „Трояново-север“ през последните години проблем представляват твърдите включения. Отрицателното им влияние се изразява в: чупене и износване на зъбите на кофите и смачкването им; избиване на ролки на лентите; нарушаване на технологичния процес чрез задигане на платното; претоварване на работните органи на багерите. В представения доклад са описани реда и начина за установяване на оптималните параметри на пробивно-взривните работи като: диаметър на сондажите, разположение на сондажите и разстоянието между тях, големина и конструкция на заряда, вид и количество на забивката и взривното вещество.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

параметри на пробивно-взривните работи, рудник „Трояново-север“

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Минпроект, Правилник по безопасността на труда при взривни работи, София, 1997 г.
2. Олофсон, С. Приложна взривна технология за строителството и минното дело, София, 2006 г.
3. Паунов, Н, Барбулов, Б. В помощ на взривчика,София,1989 г.
4. Чомаков, П; Башлийски,Ц. Основи на минното дело, София, 1983 г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.