Skip to content Skip to footer

ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПРЕД ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ

ас. инж. Марио Караджов
РЕЗЮМЕ

Представени са проблемите, които възникват в областта на битовата газификация в резултат на повишените цени на природния газ и необходимостта от комбинирането му с други енергоизточници

КЛЮЧОВИ ДУМИ

битови хибридни отоплителни системи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. проф. В. Милчев и колектив. 1989 г. Топлотехника. – ДИ ”Техника”, София.
2. Данни от МОСВ – Информация за вносители на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, относно техните задължения по силата на Регламента на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) – версия 2.6, февруари 2020 г. Европейска комисия, Генерална дирекция „Действия по климата“ (DG Clima):
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
3. Закон за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/; Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г.-последно допълнение ДВ бр. 105 от 11.12.2020г.
4. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ) – приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г. – изм ДВ бр.60 от 20.07.2018г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.