Skip to content Skip to footer

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ПАВЕЛ ПАВЛОВ: РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНО ПОСОБИЕ „ПРОКАРВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ РАЗРАБОТКИ С TSM И ТПМ“ С АВТОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ МИТЕВ

Рецензент: Проф. д-р инж. Павел Павлов
ИЗДАНИЕ: „Прокарване на подземни изработки с ТSm И ТПМ"
АВтор: гл. ас. д-р инж. ИВАН стоянов МИТЕВ

В предоставеното ми за рецензия учебно помагала са разгледани редица въпроси, свързани с начините на прокарване на минни изработки. В началото, накратко е представен общ преглед на методите за прокарване на минни или тунелни изработки. Направена е класификация на подходящите машини. Подробно са разгледани Тунелните обрушаващи машини и тунелните пробивни машини.

Обърнато е внимание на тунелните фрези и багери. Акуратно са обяснени устройството и принципите на работа, на тунелно пробивните машини за твърди скали, пробивните машини с щит и затворените щитови комплекси. Разгледани са все по­актуалните напоследък – микропробивни машини.

Разработен е раздел, касаещ техническите особености при използване на тунела пробивните машини за прокарване на минни изработки. Той включва подходящите геоложки условия, изискванията към площадката за монтаж на машината, подходящата организация на работния процес, предимствата и недостатъци на технологията на прокарване и много други.

Разработенятучебен материал е подплатен с много технически описания, чертежи, схеми и подходящ снимков материал. Посочени са основни строителни похвати и методи. Илюстрирани са примери от строителството на „Софийски Метрополитен”. Съдържанието е разработено много добре и е поднесено в отлична логическа последователност.

Учебното помагало е предназначено за студентите от специалност „Подземно строителство”, ОКС „Бакалавър” и „Магистър” при Миннотехнологичен факултет и от други специалности на Минно-геоложки университет. Може да се ползва от специалисти, работещи в сферата на тунелното и метростроителство.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.