Skip to content Skip to footer

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ РАФАИЛОВ ЖЕЧЕВ: РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЯ НА ТЕМА „ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ ПРИ ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПРОКАРВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ИЗРАБОТКИ” С АВТОР ГЛ. АС. Д-Р ИВАН МИТЕВ

Рецензент: Проф. д-р Николай Жечев
ИЗДАНИЕ: „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки"
АВТОР: ГЛ. АС. д-р инж. Иван МИтев

Актуалността на и значимостта на представеният за рецензиране монографичен труд „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки” представлява една цялостна гледна точка върху поставянето и решаването на съществени проблеми при оразмеряването и прокарването на подземни изработки.

Структурата на монографията е разделена в пет части с общ обем от 144 страници. В обща част се разглеждат основни положения от стъпките преди създаването на изчислителни модели за геомеханичен и конструктивен анализ на подземните изработки. Чрез описаната във втората част практическо значение на геомеханиката, се дава възможност да се установяват вариациите в поведението на различните видове почви и скали при различни въздействия. Третата част на предложената от автора структура обстойно разглежда въздействията на средата върху подземните изработки, чрез предизвикване на скален/земен натиск вследствие на прокарване на подземни изработки. Голямото разнообразие на причините, от които зависи скалния натиск и липсата на универсален метод за неговото определяне, авторът обобщава теоретични методи, характерни за вида на изработката и средата в която се прокарва. Чрез четвъртата част на монографичния труд се анализира разликата между плитко и дълбоко заложени подземни изработки, като за целта се разглеждат подходи за определяне на разрезните усилия в крепежната конструкция, които биха могли да се реализират. В заключителната част е изведен изчислителният модел на база теоретични методи за конкретното избрано изследване или изчислителна процедура за подземна изработка, представяща по достоверен и приемлив начин поведението на общата система „почва­конструкция” и/или на отделните и елементи при достигане до изследваното гранично състояние.

Методологията на изследването в монографичният труд „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки” с автор гл. ас. д-р Иван Митев, представя задълбочен теоретичен анализ и наблюдение на добри практики за процесите на подземното строителство. Резултатът от този труд е представяне на основните положения при прокарването на подземни хоризонтални изработки в практичен вид, обзор на статическия анализ на изработките, като е споделен опит и е предложен практически подход за това.

Монографичният труд е необходим и полезен за студенти, изследователи и професионалистите в сферата на подземното строителство, от които се очакват задълбочени познания за методиките при прокарването на подземни изработки.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.