Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. д-р Димитър Благоев e зам.-декан на Бизнес факултета и преподавател в катедра „Индустриален бизнес“ на Университет за национално и световно стопанство, София. Води лекционни курсове по дисциплините: „Икономика на предприятието”, „Иновации в бизнеса”, „Инвестиционен анализ”, „Инвестиционни проекти“. Изследователските и приложните му интереси са в областите на управлението на инвестиционни и иновационни проекти, иновациите и иновационния процес в бизнес организациите, енергийна ефективност, кръговата и регенеративната икономика. Има над 80 публикации в областта на икономиката и управлението в специализирани национални и международни научни издания. Участва в проекти, финансирани от ФНИ и програма „Еразъм+“ на ЕС. Има краткосрочни специализации в Imperial College, Англия, Bocconi University, Италия и Agder University, Норвегия. Освен преподавателската и научноизследователската работа има интерес и опит при консултирането, подготовката и администрирането на приложни проекти в областта на иновациите и инвестициите на бизнес организации.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ДОБИВНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
- МЯСТО НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ТРАДИЦИИ, СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
- ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ДОБИВНИЯ СЕКТОР И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В СТРАНАТА (ПО ПРИМЕРА НА КОНКРЕТНИ РЕГИОНИ)
- ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.