Skip to content Skip to footer

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ДОБИВНИЯ СЕКТОР И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ В СТРАНАТА (ПО ПРИМЕРА НА КОНКРЕТНИ РЕГИОНИ)

Доц. д-р Димитър Благоев
РЕЗЮМЕ

Една от основните функции осъществявани от големите индустриални предприятия (каквито са голяма част от предприятията попадащи в добивния сектор на българската икономика) е инвестиционната и тя е от съществено значение за осигуряване на икономически растеж и развитие на стопанския субект, региона и националната икономика, като цяло. Инвестициите на предприятията (без значение дали това ще бъдат преки чуждестранни инвестиции и/или национални, местни инвестиции) оказват ползотворно въздействие не само на осъществяващото ги предприятие, но и на региона в който то работи и е позиционирано. Тази полезност може да има различни измерения (както преки, така и косвени). Изследването на инвестиционната активност на индустриалните фирми от добивния отрасъл и проследяване на влиянието им върху общото икономическо развитие на регионите (в контекста на идентифициране на стимулиращи или ограничаващи фактори при динамичността на съвременната среда) е актуална проблематика. Целта на настоящата статия е да идентифицира инвестиционната активност на индустриалните фирми (общо и по-конкретно на тези от добивния сектор на икономиката) и динамиката на преките чуждестранни инвестиции в конкретни региони на страната, да проследи тяхната динамика в съпоставителен план с общото икономическо развитие на регионите, и като резултат да се определят положителните и негативните тенденции при инвестиционната активност на фирмите, факторите, които ги обуславят и значението им за регионалния и националния растеж на икономиката. За целта се решават следните конкретни задачи: (1) Дефиниране на теоретико-методически аспекти на инвестициите (в частност на ПЧИ); (2) Паралел между растеж и развитие, както на фирмено, така и на регионално равнище; (3) Осигуряване на подходяща статистическа информация (данни) за провеждане на анализ и постигане на целите на проучването; (4) Идентифициране на чуждестранните инвестиции в региона, за определен времеви период; (5) Сравнителен анализ на инвестиционната активност с темпа на изменение на икономическото развитие на региона; (6) Дефиниране на положителни и негативни тенденции при инвестиционната активност на фирмите.
За осъществяване на поставените задачи и постигане на заложената основна цел се използват методи като: литературен обзор, наблюдение, сравнение, експертни оценки и др.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

инвестиции, предприятие, растеж, региони, ПЧИ

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Бояджиев, Р. 2020 Управление на портфейли от инвестиционни проекти в бизнес организациите, дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“, УНСС, София.
2. Георгиев, Ив. (2013) Основи на инвестирането, Издателски комплекс УНСС, София.
3. Sharpe,W.F., Alexander, G.J., Bailey, J.V. (1995) Investments (Fifth edition); Prentice Hall International Inc.
4. Стоянов, В. (1995) Финанси на предприятието (фирмата) – част II. София.
5. Ненков, Д. (2005) Оценка на инвестициите в реални активи., Университетско издателство „Стопанство“, София.
6. Rose, P.C. (1994) Money and Capital Markets, R.D. Irwin, Inc.
7- Марчев мл., Анг. (2012) Селекция на модели за управление на инвестиционни портфейли, Издателски комплекс УНСС, София.
8. Sullivan, A., Sheffrin, St. (2003) Economics:Principles in action.Upper Saddle River, New Jersey.
9. Игнатова, Л. (2019) Измери ме, ако можеш, в. Капитал, година XXVI, 21.XII.2018-3.I.2019, изд. „Икономедия“ АД, стр. 44.
10. Heinz D., Salvadori, Kurz & Neri (2016) Theories of Economic Growth – Old and New, online on: https://www.researchgate.net/publication/252313772_Theories_of_Economic_Growth_-_Old_and_New
11. Митов, К., Цветкова, М., Колева, Р., Дончева, Л. и др. (2016) Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия, Научен приоритет: Кризи и устойчиво развитие на СА Д.А. Ценов-Свищов, online на: http://eprints.ugd.edu.mk/10834/1/Proekt%20.pdf
12. Годишен отчетен доклад на Фондация “Приложни изследвания и комуникации” http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=20463.
13. Ненов, Т., Атанасов, Б. (2000) Ефективност и растеж на индустриалните фирми в съвременните условия. Варна, с. 39.
14. Haller A. (2008) Exporturile – factor de dezvoltare şi creştere economică, Performantica Publishing House, Iasi.
15. Haller A. (2012) Concepts of Economic Growth and Development. Challenges of Crisis and of Knowledge, Journal Economy Transdisciplinarity Cognition, Vol. 15, Issue 1, pp. 66-71.
16. *** (2019) Социално-икономически анализ на районите в Република България, Национален център за териториално развитие ЕАД, стр. 36.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.