Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ас. инж. Марио Караджов завършва Технически университет – София със специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия“ през 1992 г. През 1995 г. постъпва на работа в „Овергаз“, където последователно работи като проектант, директор на дирекция и зам.-изпълнителен директор „Разпределение на природен газ и поддръжка на газоразпределителни мрежи“. През 1996 г. в Института по физикохимия, БАН прави специализация за защита на подземни метални съоръжения от корозия. През 1999 г. завършва Института за следдипломна квалификация към УНСС, гр. София, специалност „Фирмен финансов и банков мениджмънт”; От 2004 г. е с пълна проектантска правоспособност по част „Газоснабдяване“. През 2006 г.. създава “Овергаз сервиз“ АД, където е и изпълнителен директор. В годините след 2006 г. работи като гл. инженер в „Рила газ“ АД, „НАБУКО България“ ООД и „Химкомплект инженеринг“ АД. През 2005 г. се дипломира като магистър-юрист в Нов български университет. През 2017 г. се дипломира като магистър-инженер по газоснабдяване в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. През 2014 г. завършва Международен институт по заваряване. Професионалните и научните интереси на инж. Караджов, обхващат различни аспекти (методологични, технически, технологични, икономически, правни, екологични и други) на транспорта, разпределението и използването на природния газ.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПРЕД ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ
- ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПРЕД ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ
- ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ НА БИТОВИ ХИБРИДНИ СИСТЕМИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.