Skip to content Skip to footer
Доц. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледано строителството на тунелите в участъците: МС „Сердика“ – МС „Стадион В. Левски“ на Линия 1, Надлез „Надежда“- МС „НДК“ на линия 2 и МС „Театрална“ – МС „Красно село“ на Линия 3, изградени с тунелни пробивни машини с щит. Посочени са инженерно-геоложките, xидpогеоложките и сеизмоложки условия по трасето на метрото, които обуславят методите на работа и основните изисквания както към ТПМ, така и към конструкциите на тунелите.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подземно строителство, тунели, тунелни пробивни машини с щит, Софийско метро

РЕФЕРЕНЦИИ

1..    Братоев, Ст. Софийски метрополитен. Nota bene! Communications. София, 2004.
2..    Братоев, Ст. Софийски метротрасета. Nota bene!  София, 2012.
3.    Братоев, Ст., А. Джоргов Софийско метро 2020. ТЕМ ДИЗАЙН,  София, 2020.
4.     Maidl, B., M. Thewes и U. Maidl, Ръководство по тунелно строителство, том Том I: Конструкции и методи, BAGTC, 2013.
5.     Жечев, Н. Крепежни конструкции и облицовки, София, 2012.
6.    Балев, В. 3D симулация при прокарване на тунел с помощта на 2d софтуер по метод на крайни елементи“. списание „Минно дело и геология“ ISSN 0861-5713 ISSN 2603-4549 (online) бр. 5-6/2018
7.    Tamaskovics N., Pavlov P., Totev L Tondera D., Computational  pothole mining subsidence analysis. Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 60, Part II Mining, Technology and Mineral Procesing, 2017. ISSN 2535-1184. p. 7-9
8.    Tamaskovics N., Tondera D., Pavlov P., Totev L. Computational pothole mine subsidence analysis for multilayer sites. Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 62, Part II, 2019. ISSN 2682 – 9525 (2683-0027 online) p. 99-102.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.